Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Kongress 2017

SKPF Pensionärernas 22:a kongress kommer att hållas i Norrköping 13-15 juni 2017. Här kommer information inför kongressen att publiceras löpande.

6 Februari 2017:

Nästan hundra motioner till kongressen

Förbundets medlemmar har motionerat flitigt till SKPF Pensionärernas kongress den 13 till 15 juni i Norrköping. Då kommer 97 kongressombud (nomineringarna är inte klara ännu) samt förbundsstyrelse och valberedning att fatta beslut om totalt 94 motioner och 143 yrkanden. Nedan följer en sammanfattning.
 
Motionerna rör både förbundets inre arbete som stadgar, styrelsens sammansättning och antal samt förbundets arbete utåt med avseende på äldrepolitiska frågor som bostadstillägg, skatter, vård, bostäder och olika bidrag. Till medlemmarnas övriga motioner kan tillägas yrkanden om förändrade bidrag och rabatter.
Sammantaget behandlar 51 motioner frågor som rör det äldrepolitiska arbetet. Sju motioner handlar om krav på högre pension, jämställda pensioner och att pensionssystemet ska ses över. Åtta motioner handlar om höjda bostadsbidrag och att göra inkomstprövningarna i detta fall mer förmånliga. Ytterligare åtta kräver lägre eller lika skatt för pensionärer som för löntagare, flera motioner trycker särskilt på att förtidspensionärer inte ska beskattas hårdare än andra grupper.
Sju motioner handlar om att man vill att högkostnadsskydd ska införas även för tandvård, två vill införa detta för fotvård medan en motion tycker att det borde införas högkostnadsskydd för syn- och hörselhjälpmedel.
 
Bidrag för att köpa dator
Till det äldrepolitiska området hör också motioner om att införa bidrag till pensionärer för att köpa egen dator, fri medicin vid kronisk sjukdom och att pensionärsorganisationerna borde gå samman i en pensionärskartell.
Även boendet är ett viktigt område för motionärerna. Flera vill att man satsar på trygghetsboende och mellanboenden med gemensamhetslokaler och att den som så vill ska ha möjlighet att flytta till särskilt boende.
Krav finns också på anmälningsplikt när personal upptäcker att någon äldre far illa i äldreomsorgen, att det ska satsas på fler utbildningsplatser inom vården och att man för vårdpersonal ska kunna begära utdrag ur brottsregistret. En motionär kräver miljövänliga mediciner och ytterligare en kräver förbud mot telefonförsäljning.
Nästan lika många, 40 motioner, handlar om förbundets organisation. Sju vill reglera antalet ledamöter i förbundsstyrelsen, FS (olika antal mellan 11 och 17). Flera motioner handlar om att förbundet också borde ha en vice ordförande och hur denna person ska väljas – av FS eller kongressen. Några motioner vill att ersättarna i styrelsen ska kallas in efter ett roterande system. Sju motioner vill att valberedningen ska nomineras av distriktstyrelsen, att FS sammanställer dessa och att fem ledamöter sedan väljs av kongressen.
 
Vill byta namn
Två motioner vill se att förbundet byter namn, varav Seniorförbundet är ett förslag och två motioner vill att förbundet ska ha en mer självständig roll i förhållande till Kommunalarbetareförbundet. Fem motioner vill att förbundet avslutar samarbetet med lotteriförsäljningen Guldkanten och fyra motioner vill att förbundet tillsätter en konsumentkommitté. Fem motioner handlar om förbunds- och distriktavgifter och utformningen av förbundets gåvor.
I ytterligare fyra motioner, kategorin övrigt, uppmanas FS att förhandla med SJ om rabatter samt att förbundet samarbetar med övriga pensionärorganisationer för att förmå bränsleföretag att ge medlemmar rabatt vid köp av drivmedel. En motionär yrkar på att SKPF Pensionärerna ska bli ett mer synligt pensionärsförbund.


24 oktober 2016:

Dags att motionera!

skriv-motioner.jpg

– Att lämna motioner till kongressen är en demokratisk rättighet för alla medlemmar. Och nu är det dags att sätta igång för alla som vill vara med och påverka förbundets verksamhet.
   Det säger förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt.

 
Det är hög tid att börja författa motioner till kongressen nästa år. Senast den 13 december ska de vara inne, men då ska de redan ha hunnit behandlas av avdelningar och distrikt först.

Tågordningen är som följer:
1. Medlem lämnar in sin motion till sin avdelning.
2. Avdelningen behandlar motionen och skickar den vidare till distriktet.
3. Distriktet behandlar motionen och skickar den vidare till förbundet centralt.
   En motion måste alltid skrivas under, och det är bara medlemmar, avdelningar och distrikt som får motionera.

– En medlem har dessutom alltid rätt att få sin motion behandlad av kongressen, även om avdelningen eller distriktet avslår den, upplyser Annastina Hörnfeldt.
   Medlemmarna har också rätt att föreslå kongressombud och nominera till förbundsstyrelsen. Detta kan medlemmarna göra på sina respektive avdelningars årsmöten.

 

SKPF Pensionärerna
Besöksadress: Franzéngatan 4
Postadress: Box 300 88, 104 25 Stockholm

Tel växel: 010-442 74 60

Fax: 08-32 69 95
info@skpf.se  
www.skpf.se

BG: 5388-8384
PG: 50 86 88-9


För förtroendevalda:
INTRANÄT

Kentico CMS