Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Remisser och remissvar

Här publiceras SKPF Pensionärernas remissyttranden.

Remisser

Remissyttrande angående Ordning och reda i välfärden - betänkande av Välfärdsutredningen (SOU 2016:78)
2017-02-23
SKPF Pensionärerna anser att utredningen är ett steg i rätt riktning men kan, utifrån utredningens i och för sig mycket omfattande material, varken tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag på avkastningsmått gällande verksamheter inom välfärdsproduktion.
Remissyttrande över utredningen Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)
2017-02-17
Remissyttrande över utredningen Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)
Remissyttrande över Socialdepartementets promemoria Fastställande av inkomst av kapital vid beräkning av bostadstillägg samt utvidgad möjlighet för interimistiska beslut avseende ålderspension och ersättning till efterlevande Dnr S2016/07888/SF
2017-02-17
Remissyttrande över Socialdepartementets promemoria Fastställande av inkomst av kapital vid beräkning av bostadstillägg samt utvidgad möjlighet för interimistiska beslut avseende ålderspension och ersättning till efterlevande Dnr S2016/07888/SF
Yttrande över delbetänkandet om ny länsindelning
2016-10-06
SKPF Pensionärerna yttrar sig om Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning - tre nya län (SOU2016:48) dnr Fi2016/02568/K.
Remissyttrande om jämställda pensioner
2016-09-28
SKPF Pensionärerna, PRO, SPF och RPGs gemensamma remissvar på Pensionsgruppens utredning "Jämställda pensioner?" (Ds 2016:19).
Yttrande över Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)
2015-06-25
SKPF har yttrat sig över remissen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Läs remissen och förbundets yttrande här.
Yttrande över Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen DS 2015:23
2015-06-24
SKPF har bjudits in att yttra sig över rubricerad remiss. Läs remissen och SKPF:s yttrande här.
Remiss "Krav på privata aktörer i välfärden" (SOU 2015:7)
2015-06-02
SKPF har inbjudits yttra sig över remissen "Krav på privata aktörer i välfärden" SOU 2015:7. Klicka här för att läsa remissen och SKPF:s yttrande.
Yttrande - förändringar av den s k bromsen
2015-03-25
Pensionärsorganisationerna har gemensamt lämnat ett yttrande över "En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna" (Ds 2015:6). Läs remissen och yttrandet här.
Yttrande över Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015
2014-10-13
SKPF har tillsammans med de fyra andra rikstäckande pensionärsorganisationerna svarat på remissen "Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015". Klicka här för att läsa remiss och yttrande.
Remiss "Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten"
2014-05-06
Läs remissen och SKPF:s yttrande här.
Remiss Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen
2014-01-23
SKPF har svarat på rubricerad remiss. Klicka här för att läsa mer.
Remiss Regelförenklingar inom pensionsförmåner
2014-01-23
SKPF har svarat på rubricerad remiss. Klicka här för att läsa mer.
Yttrande över Vägval för premiepensionen (DS 2013:35)
2013-09-09
SKPF har, tillsammans med övriga pensionärsorganisationer, lämnat ett yttrande över premiepensionsutredningen. Klicka här för att läsa remissen och det gemensamma yttrandet.
Svar på remiss från Pensionsåldersutredningen
2013-08-30
Pensionsåldersutredningen har skickat sitt betänkande "Åtgärder för ett längre arbetsliv" (SOU 2013:25) på remiss. SKPF har, i ett gemensamt yttrande från samtliga pensionärsorganisationer, svarat på remissen. Klicka här för att läsa remissen och det gemensamma yttrandet.
Remiss "AP-fonderna i pensionssystemet" (SOU 2012:53)
2012-11-28
SKPF har tillsammans med de fyra övriga pensionärsorganisationerna i regeringens pensionärskommitté besvarat remissen "AP-fonderna i pensionssystemet". Klicka här för att läsa mer.
Remiss "Konsumenten i Centrum - ett framtida konsumentstöd" (SOU 2012:43)
2012-10-18
SKPF har besvarat remissen "Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd" (SOU 2012:43) av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter. Klicka här för att läsa mer.
Remiss ”Längre liv, längre arbetsliv. Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre” (SOU 2012:28)
2012-09-28
Delbetänkandet är en analys över förhållanden för äldre att kunna arbeta längre och innehåller inga förslag. Läs remissen och SKPF:s yttrande här.
Två remisser om statens organisation inom vård- och omsorgsområdet
2012-09-24

SKPF har besvarat remiss av Statens vård- och omsorgsutrednings slutbetänkande Gör det enklare! (SOU 2012:33) samt departementspromemoria Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21). Klicka på rubriken för att läsa både SKPF:s yttrande och remisserna.
Betänkandet "Kommunaliserad hemsjukvård"av utredningen en nationell samordnare för hemsjukvård, SOU 2011:55
2012-09-17

Läs betänkandet och SKPF:s svar genom att klicka på länken   

Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m
2012-09-17

SKPF har yttrat sig över socialdepartementets promemoria om enklare handläggning av BTP. Något som pensionärsorganisationerna tidigare föreslagit. Klicka på rubriken för att läsa mer.   
Yttrande över remiss av Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet, betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel (SOU 2011:77)
2012-09-17

Läs utredningens betänkande och SKPF:s yttrande genom att klicka på rubriken.   
Yttrande över remissen Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)
2012-09-17

SKPF har yttrat sig över socialdepartementets promemoria om införandet av en inspektion för vård och omsorg. Klicka på rubriken för att läsa mer.   
Yttrande - Rätten att få åldras tillsammans Ds 2011-33
2012-09-14

Läs yttrande och SKPF:s svar genom att klicka på länken.