Verksamhetsplan 2021

| 27 oktober 2020

Verksamhetsplan för 2021 för avdelning 40. För aktiviteter se Kalendariet. Vi skriver in när det öppnar upp enligt FHM:s rekommendationer.

Avdelningen har 1070 medlemmar, det är första gången på 5 år som vi minskar i medlemsantal, men minskningen är liten och beror nog på att vi inte kunnat ha några aktiviteter under större delen av året, på grund av Coronaviruset.

Under 2021 kommer Förbundet att intensifiera medlemsvärvningen och vårt mål är att att utöka antalet medlemmar.

Styrelsen har diskuterat frågan och föreslår en tävling i medlemsvärvning.

 

Avdelningen ska under året genomgå de utbildningar som distriktet och Förbundet erbjuder de förtroendevalda, så att de känner en större trygghet i sina uppdrag.

Avdelningen ska, tillsammans med ABF, försöka få igång en utbildning för ledare i studiecirklar, för medlemmar som ev. kan vara intresserade av detta.

 

Avdelningen ska stimulera medlemmarna att delta i de aktiviteter som erbjuds i form av resor, studiecirklar, utflykter, medlemsmöten och fester.

 

2020 är Kongressår, delar av kongressen har hållits digitalt och den ajournerade  kongressen återupptas den 21-22/9 2021, och genomförs i Uppsala distrikt på Bålsta konferenshotell.

 

Det har inkommit många önskemål om studiecirklar. Styrelsen har, vid sina planeringsdagar, föreslagit det vi tror är möjligt att genomföra. Vi har haft en dialog med ABF som vi ständigt samverkar med och ser fram emot ett ökat antal studiecirklar.

 

Avdelningen ska fortsättningsvis bedriva ett aktivt arbete i KPR (kommunala pensionärsrådet) Det är ett viktigt forum för att påverka de politiska företrädarna i kommunen i frågor som berör medlemmarnas villkor för ett tryggt samhälle.

Avdelningen ska, även fortsättningsvis, ha en god samverkan med de andra pensionärsorganisationerna som sitter i KPR.

Vi har påbörjat ett gemensamt arbete, med de andra pensionärsorganisationerna, för att skriva medborgarförslag till kommunfullmäktige i de frågor som vi inte får gehör för i KPR. Detta för att få en bredare syn hos ledamöterna i fullmäktige samt att media ev. kan tycka att våra frågor är intressanta att skriva om.

 

Avdelningen ska fortsätta att utveckla sitt samarbete med SKPF avd 220 för gemensamma aktiviteter, ex resor.

Vi ska även fortsätta att utveckla samverkan med SKPF avdelningar i närliggande kommuner för ex gemensamma researrangemang.