SKPF knapp bild

Corona-krisen: Framflyttad kongress och andra åtgärder

SKPF internt mars 2020

Med anledning av Corona-virusets utbredning har SKPF Pensionärernas verkställande utskott fattat en rad beslut som kommer att påverka förbundets verksamhet framöver.

Fortfarande gäller att vi håller oss till de rekommendationer och regler som myndigheter och regering sätter upp. Senaste myndighetsinformation finns samlad på krisinformation.se

I dagsläget görs en samlad bedömning att läget kommer att förbättras framåt sommaren. Men försiktighetsprincipen måste råda och ju längre fram i tiden desto större chans att läget förbättrats. Osäkerheten kring utvecklingen är dock stor vilket kan påverka möjligheterna att hålla möten i maj månad. VU följer utvecklingen och lämnar nya rekommendationer vid behov.

För att undvika att utsätta medlemmar för onödiga risker utan att för den skull lamslå verksamheten helt har VU i dag den 24 mars fattat beslut om följande åtgärder och rekommendationer:

# Kongressen flyttas framåt 14 dagar. Den kommer att hållas den 23-25 juni på Aronsborg. Övriga tider som har med kongressen att göra flyttas också framåt 14 dagar. Se datumplaneringen i slutet av detta brev.

# Förbundsstyrelsens årsmöte flyttas också framåt till den 4-6 maj.

# Årsmöten i distrikt och avdelningar som ännu inte genomförts rekommenderar VU att man ställer in och genomför vid ett senare datum dock senast före kongressen startar. Detta innebär en generell dispens att bryta mot stadgarna.

# Distrikten ska sammanställa alla nomineringar till val på kongressen och snarast sända in dem till valberedningen. Det ska inte fattas beslut om nomineringarna på distriktsnivå utan de ska bara sammanställas av distrikten. Nomineringarna ska inte sändas till kansliet.

# För att kongressen ska kunna genomföras måste kongressombud och ersättare utses från distrikten. Detta kan ske utan fysiska möten. Kontakta förbundssekreterare Karin Liljestrand för att få mer information kring olika metoder för att göra detta eller andra frågor kring rekommendationerna.

Ny datumplanering med anledning av ovanstående beslut:

29 april Alla kongressombud och ersättare ska vara inrapporterade till VU
4 maj Senaste dag för överklagande av ombudsvalen
4-6 maj Förbundsstyrelsen sammanträder i Stockholm
11 maj Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda. För att underlätta valberedningens arbete är det bra om de skickas så snart som möjligt.
28 maj Kongressmaterialet sänds ut till alla ombud
22 juni Förbundsstyrelsemöte på Aronsborg
23-25 juni Kongress på Aronsborg
26 juni Nya förbundsstyrelsen sammanträder i Stockholm