Bättre tänka efter före

Projektet Bättre tänka efter före handlar om att öka vår förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

Genom åren har SKPFs avdelningar och distrikt deltagit i projektet. Vi har haft föreläsningar, konferenser och studiecirklar. Genom projektet har vi skapat ett stort engagemang och bidragit till ökade kunskaper i projektets viktiga frågor, över hela landet.

Projektet Bättre tänka efter före är ett samarbete mellan SKPF Pensionärerna och PRO som har genomförts under många år. Det har varit möjligt genom det stöd som projektet får av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under 2021 har projektet beviljats medel för att fortsatt informera medlemmar och andra äldre, om vikten av det förebyggande arbetet. Till projektet har en särskild grupp bildats med företrädare för SKPF och PRO.

Den arbetsgrupp som SKPFs förbundsstyrelsen har utsett för projektet består av Mari-Anne Andersson, sammankallande, Per-Ulf Sandström, Barbro Kjellberg och Anna-Riekje Niburg. Ett kanslistöd finns genom Peter Sandberg (sakstöd) och Carina Staf (administrativt stöd)