Politisk plattform

Här följer en sammanfattning av de politiska frågor som SKPF Pensionärerna tycker är viktigast.

Beskatta all pension lika som lön!
I Sverige betalar många pensionärer fortfarande högre inkomstskatt än löntagarna. Det bidrar till att gapet mellan sista lön och första pension, som redan är för stort, blir ännu större. Det vill vi ändra på!
Beskatta pension på samma sätt som andra inkomster!

Se över hela pensionssystemet!
Pensionspengarna räcker inte till och om inget görs kan vi räkna med stadigt försämrade pensioner i framtiden. Det behövs mer pengar i systemet. Vi har i dag ett underfinansierat och ojämställt pensionssystem som inte klarar av sin mest grundläggande uppgift: att försörja dagens pensionärer.
Hela pensionssystemet måste ses över!

Sjukersättningen måste höjas!
De av oss som uppbär sjukersättning har i dag mycket låga inkomster. Då dessa räknas upp med priserna i stället för lönerna, har de under en lång tid hamnat allt mer efter övriga samhället. Därtill beskattas sjukersättning hårdast av alla inkomster i Sverige. Det kan vi inte acceptera!
Låt sjukersättningen räknas upp med lönerna i stället för priserna!
Beskatta sjukersättning på samma sätt som andra inkomster!

Jämställdhet även efter 65!
I dagens Sverige tar kvinnans genomsnittliga pension slut 16:45 om mannens räcker hela dygnet. Detta är framför allt en följd av det ojämställda arbetslivet, och sämre löne- och arbetsvillkor för kvinnor.
Arbetet för ekonomisk jämställdhet får inte ta slut vid 65 års ålder!

Ja till valfrihet, men låt oss välja på riktigt!
Vi vill ha valfrihet inom äldreomsorgen och äldrevården.
Med det menar vi att alla utifrån sina egna personliga behov ska få välja vilket innehåll de vill ha i omsorgen.
Kvalitet och bemanning inom omsorgen och ett bra anpassat boende är grundläggande krav oavsett utförare!

Ökade resurser till äldreomsorgen!
Som pensionärer måste vi kunna lita på att äldreomsorgen har den personal och de resurser som krävs för att ge oss den vård och omsorg som vi behöver. Dagens stressiga och pressade villkor för de anställda är en hälsofara för oss äldre.
Satsa på välfärdsjobben med bättre löner och arbetsvillkor!
Satsa på nyrekrytering och kompetensutveckling i äldreomsorgen!