Politikernas syn på socialnämndens boendeplan för äldre 2021-2030

| 9 maj 2021

Debatt

Sammanfattning – svar från politikerna, Centern, Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna

Hur ser ditt parti på förslag till Boendeplan för äldre 2021-2030?
Partierna uttrycker frustration att det inte finns omedelbara planer för nybyggnation av särskilt boende, SÄBO.  Boendeplanen ska revideras innan 2021 slut, partierna har då möjlighet att på nytt påtala behovet av att färdigställa ett SÄBO i nutid.

Hur ska bygge och drift finansieras?
Investeringen är nödvändig. Investeringsutrymme finns för att klara detta inom ramen för kommunens lånetak. SÄBO kan bedrivas i kommunal eller privat regi under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt gällande regler och med hög kvalitet.

Hospice – hur ser partierna på det? När ska beslut fattas?
Partierna är eniga att Regionen och kommunen snarast når en överenskommelse om behovet av ett Hospice, vilket påtalats under många år och är angeläget för att kunna bedriva en värdig palliativ vård i norra länsdelen.

Anser ni att vi har balans mellan tillgång och behov av kommunalt boendestöd år 2021 i Skellefteå?
Frågan anses svår att besvara pga. otillräcklig information. Upplevelsen är att det fungerar hyfsat, och att det finns förbättringspotential.

Behov av Seniorboenden och Trygghetsboenden och andra boendeformer för seniorer 70+?
Enighet råder om att det behovs fler Trygghetsboenden i kommunen, och att dessa inte behöver drivas enbart i kommunal regi. Det ska finnas bostäder som passar äldre och deras behov av aktiviteter, gemenskap, närhet till naturen samt vara enkelt att ta del av samhällsservicen. Väsentligt är att möjlighet finns att bli kvar i det samhälle man byggt upp sina sociala kontakter för att undvika ofrivillig ensamhet.

Hur vill ni att boendemöjligheter för äldre ska se ut i framtiden?
Angeläget är att alla ska ha råd att välja ett lämpligt boende. Därför behövs genomtänkt planering av bostäder som är passar för olika skeden i livet, och att alla åldrar representeras i bostadsområden med grönytor i omedelbar närhet. 

Vad anser ni om att Skebo ofta står som byggherre?
Skebo ska vara en aktör bland andra privata byggbolag.

Hur ser ni på att ”Skellefteå har en bra äldreomsorg”?
Genomgående svar är att det finns förbättringspotential. Förbättringar i arbetsmiljön anses nödvändiga. Två partier föreslår att lagen om valfrihet, LOV, ska införas , LOV innebär att de äldre som har behov av omsorg ska kunna välja vem som ska utföra omsorgen, men även att den äldre kan välja bort dålig omsorg.

Vad anser ni om bemanning inom hemtjänsten och boenden?
Bättre arbetsmiljö minskar omsättningen av personal. Utbildning och erfarenhet ska löna sig, kompetent personal innebär trygghet inte bara för de äldre utan även för anhöriga och arbetsgivaren. Satsningar på vårdpersonalen anses nödvändiga för att undvika att de lämnar yrket. Cheferna måste vara tillgängliga för personalen, det bidrar till ökad tillit och trygghet. Tekniska satsningar behövs, framförallt möjliggöra att dokumentation kan ske på ett korrekt sätt vilket bidrar till ökad kunskap och engagemang för berörd personal.

Skellefteå kommun har fått 33,3 miljoner – hur vill ni använda dessa pengar?
Dessa miljoner särredovisas inte utan Socialnämnden får ett budgettillskott att använda.
För Vård och Omsorg, VoO, nämns 12 miljoner som ska gå till ökad bemanning, löneökningar, kostnader för teknik redovisas som driftkostnader samt en ”ingående skuld”.
Partierna är angelägna att pengarna ska användas ändamålsenligt, för Vård och Omsorg betonas att äldre ska kunna känna sig trygga och ha en värdig ålderdom.

 

Text SKPF avd 58 Skellefteå