Delaktighet och inflytande - inte ålderism och utestängning 

Åldersdiskriminering är en oacceptabel begränsning av människors rätt att delta i samhället. SKPF Pensionärerna vill se en bred samling för att stoppa diskriminering mot äldre. 

SKPF Pensionärerna menar att en viktig del är att ta anmälningar mot åldersdiskriminering på allvar. Regeringen bör ge uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att prioritera åtgärder mot åldersdiskriminering. 

SKPF Pensionärerna är övertygade om att åldersdiskriminering kan stävjas om äldre släpps in i beslutande församlingar. Att ge utrymme för detta innebär att äldre finns med i samhälle och debatt och kan bidra med såväl kunskap som erfarenhet. 

Därför är SKPF Pensionärernas krav om pensionärsråd i alla kommuner och regioner så viktigt att vi menar att det måste ske en lagstiftning. Pensionärsråden ska vara ett organ där det ges inflytande före beslut och inte bara information efter beslut. Det är också viktigt att se råden som en resurs, inte bara i äldrefrågor. Samhällsplanering, byggnadsfrågor, hållbarhets-och demokratifrågor är exempel på sådant som är viktigt att ta upp i pensionärsråd. 

Medier och kultur kan spela en betydande roll för den förändrade syn på äldre som behövs. Medier förmedlar inte enbart nyheter utan blir samtidigt en aktör som speglar äldre. I dag utgår ofta bilden i medier från att äldre är sköra, vårdbehövande och kostnadskrävande objekt. Speglingen skulle kunna vara den motsatta och vara mer nyanserad om man tänker över hur äldre framställs. 

SKPF Pensionärerna kräver att satsningar görs för att stärka äldres möjlighet att delta i kulturlivet. Det är en fråga om att ge äldre plats i hela samhället, också i kulturlivet. Äldres deltagande i och upplevelser av kulturen har också stor betydelse för välbefinnande och god hälsa. 

SKPF Pensionärerna arbetar för: 

• En bred kraftsamling i samhället mot åldersdiskrimineringen, ålderismen. 

• Regeringen måste ge tydliga uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att driva äldres frågor och slå tillbaka åldersdiskrimineringen. 

• Alla kommuner och regioner ska ha pensionärsråd som ger röst för äldres synpunkter och förslag inför beslut. 

• Att politiska partier tar sitt ansvar för att äldre finns representerade i riksdagen. Det är nödvändigt om demokratin ska vara verklig och fungera. 

• Public service-företagen ska i sina sändningstillstånd ha tydligt uppdrag att motverka åldersdiskriminering och en skev syn på äldre. 

• Satsningar görs för att stärka äldres möjlighet att delta i kulturlivet. Det är en fråga om att ge äldre plats i hela samhället, också i kulturlivet.