Äldres hälsa och välbefinnande i fokus för sjukvård och tandvård 

En utvecklad hälso- och sjukvård tar sikte på förebyggande insatser, en god rehabilitering och en förstärkt nära sjukvård. Där ska det finnas tillräckligt med kompetenser som svarar mot den äldre befolkningens behov. I en fungerande hälso- och sjukvård samverkar olika aktörer, exempelvis med vårdplanering för äldre.

Äldre har sin förstahandskontakt med primärvården. Där ska varje person mötas och få tid, råd och behandling utifrån sina behov. Det gäller inte minst äldre med ofta komplexa vårdbehov och därför är en utveckling mot en utbyggd och förstärkt primärvård med geriatrisk kompetens en bra reform. 

Samtidigt visar utvärderingar att det i praktiken inte sker någon förflyttning av resurser till primärvården i regionerna. Det är något som måste förändras. Primärvården ska som sjukvårdens första led förstärkas. Ett exempel är mobila team som kan åka hem till äldre. 

SKPF Pensionärerna menar att det precis som för äldreomsorgen måste tillsättas en nationell kommission som ser över hur sociala och regionala skillnader i hälsa, sjukvård och tandvård kan minska, i de fall det inte kan kopplas till skillnader i befolkningens behov. I ett sådant uppdrag måste också jämställdheten granskas. Får män och kvinnor vård efter behov, på lika villkor? 

Ett inslag i en förebyggande nära hälso-och sjukvård är att erbjuda alla äldre regelbundna hälsosamtal. Där kan frågor som motion, ofrivillig ensamhet och isolering, alkohol och annat tas upp. Vården behöver utveckla reformen Fysisk aktivitet på recept för äldre personer. 

Det är en skam för svensk välfärdspolitik att människors tandstatus är en direkt spegling av klyftor och av ekonomisk utsatthet. Därför har också politiska företrädare talat om ”tänderna som en del av kroppen”. Men reformerna har uteblivit när annat har prioriterats. Vi vill se en bred tandvårdsreform på plats. Tandvården måste omfattas av samma högkostnadsskydd som gäller annan hälso- och sjukvård. 

Diskriminering av äldre smyger sig in i hela samhället, även i hälso-och sjukvården. Ett exempel är mammografi. SKPF Pensionärerna menar att även kvinnor över 74 år måste kallas till mammografi. Så är det inte i dag. Det blir en obehaglig paradox när var femte kvinna som diagnostiseras med bröstcancer är 75 år eller äldre. 

SKPF Pensionärerna kräver avgiftsfri screening av bröstcancer även för kvinnor över dagens gräns. Vi menar att samma reform måste gälla för screening av prostatan hos män. 

SKPF Pensionärerna arbetar för: 

• En förstärkt närsjukvård som utvecklas utifrån äldres behov behövs i alla delar av Sverige. 

• Tillsätt en nationell kommission som ser över hur sociala och regionala skillnader i hälsa, sjukvård och tandvård kan minska, samt ser över resursernas fördelning till vården. 

• Satsa på en förebyggande nära hälso-och sjukvård som erbjuder alla äldre regelbundna hälsosamtal och fysisk aktivitet på recept. 

• Det är hög tid för en verklig tandvårdsreform där tandvården blir en del av hälso-och sjukvårdens högkostnadsskydd. 

• Mammografi och screening av prostatan görs kostnadsfritt och regelbundet. 

• Det behövs ett nationellt program för äldres vaccinationer. 

• Läkemedel är en del av en god hälso-och sjukvård. Tillgången till verksamma läkemedel skall säkerställas i hela landet.