Blufföretag lurar

Ekonomisk trygghet - ett självständigt och gott liv

Alla pensionärer i Sverige ska kunna leva ett självständigt, tryggt och bra liv. Då behöver vi ett mer jämlikt och jämställt samhälle där ekonomiska klyftor minskar. I dag begränsas livet för många äldre av ekonomiska bekymmer. Ska Sveriges pensionärer få en långsiktig positiv ekonomisk utveckling så kräver det reformer som både förbättrar inkomsterna och tar initiativ som bromsar kostnadsökningar.

Pensionen avgörs av människors livsinkomst. Det avspeglar sig i pensionerna. I dag har framför allt kvinnor med yrkesbakgrund från kvinnodominerade yrken låg pension. Ett uttryck för de stora skillnaderna som finns i dag är att Sverige har de mest ojämställda pensionerna i Norden. När den intjänade pensionen är för låg kvalificerar man sig för att få grundskyddet. I nuläget får nästan hälften av pensionärerna garantipension. Att så många behöver tillskott från grundskyddet visar på brister i pensionssystemet. Det är helt enkelt inte tillräckligt bra. 

Pensionen ska ge alla pensionärer en god och trygg försörjning efter yrkeslivet. Det ska löna sig att arbeta men också löna sig att ha arbetat. Ett allmänt pensionssystem ska vara hållbart över tid, garantera en förutsägbar, god och trygg pension till alla. Det måste också bidra till att pensionsgapet mellan män och kvinnor försvinner. 

Ett viktigt inslag i förändringarna av pensionssystemet är att pensionsavgiften höjs. Det ger, tillsammans med de pengar som i dag betalas in till pensionssystemet men som stannar kvar i statskassan, utrymme för höjda pensioner. Att pensioner och andra sociala trygghetssystem som sjuk-och aktivitetsersättning följer med inkomst-och prisutveckling är ytterligare en viktig del för att säkerställa goda pensioner och ersättningar. 

Ett ojämställt arbetsliv har skapat oacceptabla ekonomiska klyftor utifrån kön och yrkesbakgrund. Ska pensionerna bli jämlika så måste också arbetslivet bli jämlikt Varje höjning av pensionsåldrar måste vänta tills dessa viktiga förändringar är genomförda. 

Konsekvenserna av ett ohållbart och alltför hårt arbetsliv slår ut många, inte minst kvinnor i vård-och omsorgsyrken. I takt med allt hårdare regler för sjuk-och aktivitetsersättning har många som lämnat arbetslivet före pensionsåldern tvingats ta ut av sin pension i förtid för att klara försörjningen. För alla dem, som också har de verkligt låga inkomsterna, betyder reformen med Trygghetspension väldigt mycket. Den ventilen i välfärden för den som är utsliten vill SKPF Pensionärerna bevara. 

Den allmänna pensionen måste förbättras. Som komplement till detta är det angeläget att pensionssparande stimuleras, inte minst för att låg-och medelinkomsttagare ska kunna påverka sin pension. Här måste staten genom skattesubventioner ta ett ansvar. 

För äldre med behov av insatser från äldreomsorgen är avgifter för omsorgen en viktig faktor. Det behövs en översyn av regelverket för avgifter inom äldreomsorgen. 

SKPF Pensionärerna arbetar för: 

• Ett allmänt pensionssystem ska vara hållbart över tid, garantera en förutsägbar, god och trygg pension till alla. 

• För bättre pensioner behövs ett hållbart arbetsliv, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor, samt högre status och högre löner för kvinnodominerade yrken. 

• Förenkla! Gör både pensionssystemet och skattesystemet enkelt att förstå. 

• Pensionsavgiften måste höjas för att ge utrymme för höjda pensioner. 

• Pensioner och andra sociala trygghetssystem som sjuk-och aktivitetsersättningen måste följa med inkomst-och prisutvecklingen för att säkerställa goda pensioner och ersättningar. 

• Det ska vara lika skatt för lön, pension och sjuk-och aktivitetsersättning. Oavsett ålder. 

• Riksdagspartierna måste samarbeta om pensionerna! Det behövs breda, blocköverskridande och långsiktiga överenskommelser för jämlika, hållbara och förutsägbara pensioner. 

• Behåll Trygghetspensionen – ventilen för de mest utsatta. 

• Stimulera låg-och medelinkomsttagares pensionssparande genom skattesubventioner. 

• Se över kommunala taxor och avgifter så att nationella förbättringar på exempelvis pensioner kommer den äldre till del.