Remissvar

Att göra våra medlemmars röster hörda, är ett av våra viktigaste uppdrag. Det gör vi bland annat i form av remissvar i frågor som berör seniorer.

Här har vi samlat våra senaste remissvar:

2024-04-23 – Remissvar Föreskrifter om nummeranvändning och nummerpresentation (Dnr. 23–30569)

2024-03-22 – Svar på remitterad promemoria “Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto”, Fi2023/03200

2024-01-11 – Remissvar Delbetänkande “En säker och tillgänglig statlig e-legitimation” (SOU 2023:61)

2024-01-10 – Remissvar på remitterad promemoria “Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag” (Fi2023/02676)

2023-09-14 – Remissvar Staten och betalningarna (SOU 2023:16) 

2023-08-14 – Remissvar promemoria ”En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys” (Ds 2023:10)

2023-07-07 – Yttrande över promemorian Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024, Fi 2023/01515

2023-05-16 – Frågor med anledning av regeringsuppdraget till Socialstyrelsen att ta fram stödmaterial om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (S2022/02974)

2023-04-25 – Posttjänst för hela slanten SoU 2023:4

2023-03-30 – Screening för bröstcancer – Socialstyrelsens rekommendationer

2023-03-08 –  En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet (S2022/04816

2023-03-08 – Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel (U2022/03863)

2022-12-14 –  Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)

2022-11-10 – Nästa steg, Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer
(SOU 2022:41)

2022-11-10 – Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28) 

2022-11-10 – Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälsa- och sjukvården (Ds 2022:15)

2022-09-13 – Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation (Fi2022/01578)

2022-09-06 –  Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser inom lagens ram (SOU 2022:22)

2022-08-19 – Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar (DS 2022:4)

2022-08-16 – Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

2022-06-14 – Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (DS 2922:4)