Dags för en god äldreomsorg 

SKPF Pensionärerna arbetar för en likvärdig äldreomsorg över hela landet där individens behov är i fokus och syftet är att ge den äldre goda levnadsförhållanden. Delaktigheten för den enskilde ska stärkas. 

Äldreomsorgens brister har påtalats av äldre, anhöriga, pensionärsorganisationer med flera under lång tid. Mot den bakgrunden borde de kommande åren innebära målmedvetna satsningar, mer avsatta resurser till äldreomsorgen och en satsning på den personal som står för omsorgsinsatserna. 

Äldreomsorgen ska ha god kvalitet i hela landet. I dag finns det oacceptabla kvalitetsskillnader mellan kommuner. Det leder till att äldre erbjuds olika kvalitet på omsorgen. Därför behöver kraven på kvalitet och insatser göras tydliga i en särskild äldreomsorgslag. Samtidigt måste äldres egna erfarenheter finnas med i utvecklingen av omsorgen. Att pensionärsråden får en roll i att löpande följa kvalitetsberättelser för äldreomsorgen är en viktig reform att genomföra. 

SKPF Pensionärerna står bakom den demokratimodell vi har i Sverige med lokalt självstyre i självständiga kommuner och regioner. Men det får aldrig gå ut över äldres behov av vård, omsorg och trygghet. I dag är variationerna stora i hur äldreomsorgen fungerar. SKPF Pensionärerna menar att en nationell kommission bör tillsättas som ser över hur sociala och regionala skillnader i äldreomsorgen kan minskas. I ett sådant uppdrag måste också jämställdheten granskas. Får män och kvinnor omsorg efter behov, på lika villkor? 

En ödesfråga för äldreomsorgen är hur fler ska kunna och vilja arbeta inom vård och omsorg. Tillgång till kompetent och engagerad personal är avgörande för god omsorg i hela landet. Personalförsörjningen måste svara mot behoven så att äldres trygghet och säkerhet kan garanteras. SKPF Pensionärerna vill se en nationell plan för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. 

Äldre måste kunna känna tillit och trygghet till den omsorg man behöver. Ett stort problem är att kontinuiteten i äldreomsorgen brister, bland annat när väldigt många olika personer besöker den äldre i hemtjänsten. Det behövs riktlinjer för att förbättra trygghet, kontinuitet och kvalitet för den äldre. 

Samhällets olika nivåer och utförare av välfärdstjänster måste samordna sina insatser så att äldre inte faller mellan stolar. Att bollande av ansvar stoppas och den äldres behov sätts i fokus måste ske både i samarbete mellan kommuner och regioner och inom kommuner/ regioner. Det kan handla om slutenvård och primärvård och om den kommunala hälso-och sjukvården samt äldreomsorgen. Det kan också handla om hur fortsatt vård, omsorg och rehabilitering ges en äldre person som i fortsättningen ska ha närsjukvård som vårdkontakt. 

SKPF Pensionärerna arbetar för: 

• Lagstiftningen ska vara tydlig om att äldre ska tillförsäkras goda levnadsförhållanden. 

• Krav på äldreomsorgens uppdrag och åtagande ska ställas på alla landets kommuner i en särskild äldreomsorgslag. Äldreomsorgen ska vara av god kvalitet i alla delar av Sverige. 

• Kvalitetsberättelser om äldreomsorgen ska vara obligatoriska och regelbundet behandlas av lokala och regionala pensionärsråd. 

• Det behövs en nationell plan för kompetensutveckling. Tillgång till kompetent och engagerad personal är avgörande för god omsorg i hela landet. 

• Det krävs satsningar i vård och omsorg som förbättrar personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor. Arbetsgivare måste erbjuda heltid, kompetensutveckling, högre löner och hållbara scheman utan delade turer. 

• Äldreomsorgens personal måste alltid få möjlighet till kompetensutveckling. Satsningen Äldreomsorgslyftet ska därför göras permanent. 

• Tillsätt en nationell kommission som ser över hur sociala och regionala skillnader i äldreomsorgen kan minska. 

• Kommunerna har beskattningsrätt. Att omedelbart stoppa nedskärningar och resursminskningar för äldreomsorgen är angeläget för en god äldreomsorg. 

• Det behövs mer resurser till äldreomsorgen för högre kvalitet. Det måste vara permanenta höjningar av anslagen – Inte fokus på kortvariga projekt. 

• Reformen om en fast omsorgskontakt med undersköterskekompetens inom hemtjänsten ska utvecklas och breddas till att även omfatta särskilda boenden. 

• Det måste införas obligatoriska riktvärden för hur många äldre personer som en undersköterska kan vara fast omsorgskontakt för. 

• Hemtjänsten ska begränsa antalet anställda som besöker den enskilde för att denne ska känna trygghet och säkerhet. Det behövs nationella riktlinjer för detta.