RPF möte den 15feb. 22

| 24 februari 2022

PKR har haft ett av dom fyra möte som ska vara varje år. Benämningen på rådet är numera RPF ( Rådet för pensionärer och funktionsvarierande)

Jag ska redogöra, i stora drag, från mötet.

Kommunalrådet Lasse Forsgren informerar;

Vad är på gång i kommunen.

Beslut om en försäljning av Camp Gielas och Vittjokk kommer sannolikt att fattas i vår av kommunfullmäktige. Badplatsen ska var kvar i kommunens ägo.

Planeringen av nya badhuset fortsätter enligt planen.

Vedupplaget vid Industrivägen ska avvecklas. Det finns intresse att bygga på platsen.

Arbetsförmedlingen behöver nya lokaler når dom måste flytta från K4 då K4 behöver sina utrymmen. Totalt är 80 arbetstillfällen på AF.

Kommunchef Lena Ruth informerar om politikens arbete.

Upprustning av Götaparken ska genomföras i enlighet med ett medborgarförslag.

Politiken är eniga att dom ska lösa lokalfrågan för AF, det kommer att vara prioriterat.  Eventuellt ett nybygge.

En kartläggning av kompetensbehov har gjorts. Det kommer att vara en utmaning att hitta rätt utbildat personal i framtiden. Det har gjorts en kompetensförsörjningsplan som ska underlätta rekryteringsarbetet.

Socialchefen Peter Öhman informerar,

Vad görs inom omsorgen b. l. a.

Det har varit ett ansträngt läge p.g.a pandemin. Dom senast veckorna har ca. 50 arbetspass/dag varit drabbad av sjukskrivning. Dom boende i omsorgen har klarat sig bra, en person har blivit allvarligt sjuk i C-vid. Nästan alla har fått tre doser vaccin.

En läkemedelsgenomgång görs varje år av regionen om man har fem eller flera läkemedel.

Gitt Ström Region Norrbotten är överordnad chef för hälsocentralen i Arvidsjaur. Therese Gustavsson och Nina Fjellner kommer att vara lokalt ansvarig.

Omsorgen arbetar med att kompetensutbilda personal inom satsningen för äldreomsorgslyftet.

När allt flera ska bo hemma så innebär det att hemtjänsten behöver göra verksamhetsförändringar. Det är högt tryck på personalen.

Socialförvaltningen i alla Norrbottens kommuner arbetar med att ta fram en handlingsplan suicidprevention.

Det finns inte WI-FI i lägenheterna på Länsmansgården, men det finn i gemensamma utrymmen.

Det finns ett nutritionsteam  som arbetar med att förebygga undernäring. En stor del av alla som blir inskrivna på särbo är undernärda eller blir det. Alla vill att det ska arbetas aktivt med detta.

Aktivering och Kultur i vården kommer att börja igen efter pandemin.

Huvuddelen inom omsorgen är väldigt nöjda med vården.

Omsorgen har möjlighet att ge syrgas till de boende inom äldreomsorgen.

Kosten har blivit bättre. Det finns ingen på äldreboenden som inte får i sig den näring dom behöver.

Synpunkter, info och förslag från föreningarna;

Förslag att en annons med viktig information kommer i AnnonsX.

Kristoffer ,Amanda, Katarina på Medan är ansvarig för bokningen på Medan. Det sker manuellt, ett digitalt system kommer att på sikt införas.

Informationstavlorna på samhället ska ersättas med digitala tavlor.

Kommunens hemsida borde förbättras, den är inte lätt att hitta i.

Det företag som ska bygga ut bredband till byarna har inte varit tillförlitlig och har inte levererat anslutning.

Nästa möte bli den 14 juni.

Text Eileen Dalen.