ÅRSMÖTET 2021

| 19 oktober 2020

Årsmötet blev framflyttat till onsdagen 19 maj klockan 14.00.

Årsmöte 2021

Årsmötet som  enligt stadgarna skall vara senast i februari blev framflyttat. Alla avdelningar har fått meddelande från förbundet att vi fick göra ett undantag i år på grund av pandemin. Årsmötet var onsdag 19 maj klockan 14.00. För mer information ring  till Pelle (070-3336711).

Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors onsdag 19 maj 2021. 

 1.  Mötets öppnande
 2.  Parentation (Utgår)
 3.  Dagordning
 4.  Val av presidium

Ordförande   (Bengt Persson)

Sekreterare   (Inga-Britt Nilsson)

Protokolljusterare 2 st.   Håkan Karlsson och Pelle Gräsberg

 1.  Verksamhetsberättelse
 2.  Ekonomisk redovisning
 3.  Revisorernas berättelse
 4.  Beslut om ansvarsfrihet
 5.  Val (Se förslag från valberedningen)
 6.  Gästerna har ordet (Inga gäster närvarande)
 7.  Utmärkelser och avtackningar (Finns inga)
 8.  Underhållning (Finns ingen)
 9.  Kaffe och lotteridragning (Utgår)
 10.  Avslutning

 

FÖRSLAG PÅ FUNKTIONÄRER VID ÅRSMÖTE 2021 

Ordförande                                           Per Bäckman Omval 2 år 2021-2022

Sekreterare                                           Inga-Britt Nilsson Omval 2 år 2021-2022

Ledamot                                                 Stina Jansson Omval 2 år 2021-2022

Kassör                                                     Berti Arnelid Kvarstår

Ledamot                                                 Viola Norrman Kvarstår

Styrelseersättare                                Berit Johansson Omval 1 år

Styrelseersättare                                Gun Ehrnström Nyval 1 år

 

Revisor                                                  Karin Persson Kvarstår

Revisor                                                  Lisa Svensson Omval 2 år 2021-2022

Revisorsersättare                              Elisabeth Hamberg Omval 1 år

Revisorsersättare                              Bengt Persson  Omval 1 år

 

Kaffekommitté                                   Stina Jansson Omval 1 år

                                                                 Anita Happonen Nyval 1 år

                                                                 Vivianne Agtorp Omval 1 år

                                                                 Anna-Britt Karlsson Omval 1 år

                                                                 Berit Johansson Omval 1 år

                                                                 Birgitta Svensson Omval 1 år

                                                                 Viola Norrman Omval 1 år

                                                                 Gun Ehrnström Omval 1 år

 

Försäljare åror                                   Viviann Jönsson Omval 1 år

                                                                  Sonja Andersson Omval 1 år

Representanter                                  Inga-Britt Nilsson Omval 1 år

till Distriktets                                    Bertil Arnelid Omval 1 år

representantskap                             Stina Jansson Omval 1 år

                                                                 Viola Norrman Omval 1 år

                                                                 Berit Johansson Omval 1 år

Ersättare                                              Bengt Persson Omval 1 år

                                                                 Gun Ehrnström Nyval 1 år

 

Valberedningen                                 Styrelsen med Per Bäckman                  

                                                                 som sammankallande

 

KPR-ombud                                        Stina Jansson och Viola Norrman

(Kommunens                                     Valda på styrelsemöte    

Pensionsråd)                                                                                                            

Per Bäckman                                      Vald på styrelsemöte                                                   

Ersättare      

 

                                            

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

Styrelsen för SKPF avdelning 29 avger följande berättelse över verksamhetsåret 2020:

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande:                                Per Bäckman

Vice ordförande:                        Stina Jansson

Kassör:                                         Bertil Arnelid

Sekreterare:                                Inga-Britt Nilsson

Ledamot:                                     Viola Norrman

Ersättare:                                    Berit Johansson, Gun Ernström

Revisorer:                                   Karin Persson, Lisa Svensson

Revisorsersättare:                     Elisabeth Hamberg, Bengt Persson

Studieorganisatör:                    Styrelsen

Reseledare:                                 Bengt Persson

Valberedning:                            Styrelsen, sammankallande: Per Bäckman

MEDLEMMAR:

31 december var medlemsantalet 390 st.

MÖTEN

Under året har vi hållit 2 protokollförda medlemsmöten inklusive årsmöte och 2 protokollförda styrelsemöten samt 3 möten där anteckningar enbart gjordes.

REPRESENTATION                            

Stina Jansson och Viola Norrman representerar avdelning 29 i KPR. Per Bäckman har deltagit i SKPF:s resegrupp samt i distriktsstyrelsen. Per Bäckman har varit ledamot i distriktets valberedning.

Per Bäckman och Stina Jansson har ingått i arbetsgruppen för Folkparksdagen i Svartå. Representanter från styrelsen har deltagit i övriga avdelningars årsmöten. Representanter från styrelsen har deltagit i distriktets och förbundets utbildnings- och konferensdagar. 

VERKSAMHET 

Januari:             Information om vårens kommande cirklar.

Information av konsumentrådgivare Marianne Stenström.

Februari:           Årsmötesförhandlingar därefter underhållning av Strömtorparna.

Födelsedagskalas 4 april.

På grund av Coronapandemin ställdes all verksamhet för 2020 in tills vidare.

Ekonomi och fackliga kontakter

SKPF avdelning 29 framför härmed ett stort tack till Landstinget genom SKPF distrikt Örebro län för ekonomiska bidrag. Ett innerligt tack till våra medlemmar som troget kommer på våra möten samt skänker gåvor till lotterierna och inte minst den goda köplusten av lotter.

 

STUDIER OCH KURSER

Årets studieverksamhet har varit väldigt sparsam på grund av Coronapandemin. Vi har endast haft stavgången.

STUDIER befriar oss från att inte ha något att göra! 

RESOR OCH AKTIVITETER

Inga resor eller annan aktivitet har förekommit.

 

SLUTORD 

Vi vill på detta sätt tacka alla våra medlemmar för att ni valt ett medlemskap i SKPF.

Ju fler medlemmar, desto mer kan vi göra tillsammans. Medlemsavgiften ska naturligtvis användas för att genomföra bra och roliga aktiviteter.

Förtroendevalda och medlemmar ska tillsammans skapa meningsfull samvaro och utvecklande verksamhet.

Ett stort TACK!

Degerfors i februari 2021 

Per Bäckman        Stina Jansson             Bertil Arnelid      Inga-Britt Nilsson      Viola Norrman

Ordförande            Vice ordförande        Kassör                    Sekreterare                   Ledamot

 

Årsmötesprotokoll 2021

PROTOKOLL                                       Fört vid ÅRSMÖTE med SKPF avdelning 29 Degerfors

PLATS                                                     Träffpunkten

TID                                                           Onsdag 19 maj 2021 klockan 10.00

NÄRVARANDE                                   Bengt Persson, Per Bäckman, Inga-Britt Nilsson

samt Håkan Karlsson per telefon

 

 •  1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Per Bäckman hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet.

 • 2 MÖTETS UTLYSANDE

Frågan om mötet var behörigt utlyst besvarades med JA.

 • 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förslag till dagordning lästes upp och godkändes.

 • 4 VAL AV PRESIDIUM FÖR ÅRSMÖTET

Till ordförande för mötet valdes Bengt Persson, sekreterare Inga-Britt Nilsson

och justerare Håkan Karlsson samt Per Gräsberg.

 • 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

         Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. (bilaga 1)

 • 6 EKONOMISK REDOVISNING

Kassarapporten lästes. Godkändes.(se bilaga 2)

 • 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Årsmötets ordförande Bengt Persson läste upp revisorernas berättelse som därefter godkändes. (se bilaga 3)

 • 8 BESLUT OM ANSVARSFRIHET

Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas berättelse ge styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.                   

 • 9 VAL TILL OLIKA UPPDRAG INOM AVDELNINGEN

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter + 2 ersättare och styrelsen konstitueras vid första styrelsemöte.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande:

Ordförande Per Bäckman, omval 2 år

Kassör Bertil Arnelid, kvarstår

Ledamot

Inga-Britt Nilsson, omval 2 år

Stina Jansson, omval 2 år

Viola Norrman, kvarstår

Styrelseersättare

Berit Johansson, omval 1 år

Gun Ehrnström, omval 1 år

Revisorer

Karin Persson, kvarstår

Lisa Svensson, omval 2 år

Revisorsersättare

Elisabeth Hamberg, omval 1 år

Bengt Persson, omval 1 år

Valberedningen

Styrelsen. Sammankallande Per Bäckman           

 

Repr. Till Distriktets representantskap

                     Inga-Britt Nilsson, omval 1 år

Bertil Arnelid, omval 1 år

Stina Jansson, omval 1 år

Viola Norrman, omval 1 år

Berit Johansson, omval 1 år

Ersättare

Bengt Persson, omval 1 år

Gun Ehrnström, nyval 1 år

KPR

                      Stina Jansson, vald på styrelsemöte, 2021-2022

Viola Norrman, vald på styrelsemöte, 2021-2022

Per Bäckman, ersättare

 

 • 10 GÄSTERNA HAR ORDET

Inga gäster var inbjudna

          11 AVTACKNINGAR OCH UTMÄRKELSER

Vi hade inga avtackningar eller utmärkelser detta möte.

 • 12 UNDERHÅLLNING

Ingen underhållning.

 • 13 KAFFE OCH LOTTERIDRAGNING

          Inget kaffe serverades.

 • 14 AVSLUTNING

Därefter tackade ordförande Per Bäckman för visat intresse och tackade även för fortsatt förtroende i styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Per Bäckman                      Bengt Persson                           Inga-Britt Nilsson

Ordförande                         Ordförande för mötet                Sekreterare

Justerare:                                                                       Justerare:

Håkan Karlsson                                                             Per Gräsberg

 

HÖSTMÖTE 2020

Det var inget HÖSTMÖTE i oktober 2020 på grund av coronaepidemin. Vi har gjort ett förslag på Verksamhetsplan och Budget för år 2021 som vi presenterar här. Budgetförslaget överensstämmer nästan helt med den budget som vi hade till det här året 2020. Sedan får vi verkligen hoppas att vi blir av med coronan så att det blir som vanligt igen! Kanske inte under våren, men senare efter sommaren 2021,

Verksamhetsplan för 2021

Vår målsättning är att verka för medlemmarnas sociala gemenskap och trivsel genom att arrangera medlemsmöten, studiecirklar, resor och utflykter. Tyvärr har verksamheten under våren 2020 stått stilla, men om vi kommer fram till ljuset i tunneln, ska den bedrivas som tidigare med studiecirklar, resor och fyra medlemsmöten på våren och tre på hösten. Det är endast stavgången som har fortsatt med sina vandringar i våras och nu under hösten. Några längre resor är givetvis ännu inte planerade, men blir det några resor kommer vi att informera om dem på våra medlemsmöten och på hemsidan. Vi får verkligen hoppas att covid-19-epidemin tar slut och att ett bra vaccin kommer till, så att verksamheten blir normal med möten, cirklar och resor år 2021.

Klicka här för att läsa både Verksamhetsplan och Budget för 2021:

Verksamhetsplan och Budget för 2021

(I datorn går det bra att få fram PDF-filen, men i mobilen kan det vara svårare)