Från distriktets årsmöte Torsdagen den 21/3.

| 26 mars 2024

Möte

Distrikt Västerbotten
höll torsdagen den 21/3 sitt årsmöte på hotell Hotell entré Norr
i Anumark, strax norr om Umeå. Distriktsstyrelsen med
Repskapsombuden hade årsmötesförhandlingar avseende
det gångna verksamhetsåret.
Här deltogs även två inbjudna gäster,
André Andersson och Tomas Wännström.

Distriktets ordförande Barbro Kjellberg

Ordförande Barbro Kjällberg hälsade medlemmar
och inbjudna gäster varmt välkomna.

Innan årsmötesförhandlingarna inleddes redovisade André Andersson, från Folksam, de försäkringar fram som SKPF:s medlemmar erbjuds teckna hos Folksam. Han redogjorde för de olika försäkringarnas innehåll och de
nyheter som tillkommit. Årspremierna är liksom tidigare förmånliga eftersom de framförhandlats för hela SKPF: s medlemskollektiv.

Andre från Folksam

1

Efter en välsmakande lunch inleddes
årsmötesförhandlingarna med valet av presidium

1

Inbjudne Tomas Wännström, Umeå, närmast i bild valdes till mötesordförande. Gunny Blomgren, till höger om honom, valdes till sekreterare.Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen redovisades och godkändes.
Därefter följde ett antalpersonval. Distriktets styrelse och övriga funktionärer
kommer att redovisas så snart protokoll från årsmöte och konstituerande styrelsemöte
blivit justerade.

Som avslutning avtackades de ledamöter som nu avgår Christer Johansson, avd Skellefteå,
Synnöve Ölmebäck, avd Lycksele och Ethel Selmersson, avd Malå.

1 Ethel Selmersson tillsammans med Gulli-Maj Norén och Barbro Kjellberg

Efter mötets avslutande fick så Tomas Wännström, i egenskap av kommunalpolitiker och
också som ordförande i Umeå kommuns personalnämnd ge sin syn på förhållandena i äldrevården,
både allmänt liksom lokal i Umeå. Personalförsörjning till såväl äldreboenden som till hemtjänsten
är i Umeå lika svår som i nästan alla andra kommuner i landet, där nu många slutar. Han berättade
bl. a att man i Umeå nu intervjuar alla som slutar och att en majoritet av dessa anför, som orsak,
bristen på och möjligheterna till återhämtning.

Som så många andra beslutsfattare lyfter han fram att man vill satsa främst på bättre löner
bättre arbetsmiljöer, bättre möjligheter att påverka sina arbetsscheman och arbetsvillkor!?
Viktigt ansåg han det också är att verkligen tillvarata erfarenheter från de arbetsställen med
nöjd personal med bättre arbetsförhållanden och därmed mindre avgångar.
Slutligen poängterar Wännström att de förändringarna i arbetsbeskattning, som infördes i
början av 90-talet har fram till idag dränerat den offentliga sektorn med cirka
500 miljarder kronor. Detta påverkar satsningar på bl. a skola, sjukvård, äldreomsorg
och även infrastruktur.

Mötet avslutades med en kopp kaffe innan alla deltagarna vände hemåt!

 

Text Lars Norman Foto Lars Norman