Årsmöte 2021

| 1 februari 2021

Enligt Förbundets stadgar måste årsmöte hållas senast den 15 mars. På grund av rådande restriktioner beträffande mötesverksamhet har Förbundet beslutat att årsmöten 2021 kan skjutas fram t.o.m. 30 juni 2021. Styrelsen för Avdelning 2 har därför beslutat inbjuda till årsmöte den 17 juni 2021.

Vid årsmötet behandlas styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, motioner till avdelningen, samt förrättas nödvändiga val inklusive val av två revisorer och två ersättare för dessa, samt en valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande, och en ersättare. Kallelse till årsmöte ska uttryckligen innehålla val av styrelse och revisorer samt fråga om ansvarsfrihet. Avdelningsmöte väljer ledamöter och ersättare till de kommunala pensionärsråden.

Då vi tvingades ställa in höstmötet 2020 kommer årsmötet även behandla årsavgift, Verksamhetsplan och Budget för 2021 samt eventuellt inkomna frågor eller synpunkter på desamma.

Kallelse och dagordning meddelas i nr 2 av tidningen SKPF Veteranerna. Tidningen delas ut till medlemmarna den 26-28 april.

Obs! Styrelsen behöver fler medarbetare och vi ser fram emot nomineringar och nya namn till styrelsen!

STYRELSENS NUVARANDE SAMMANSÄTTNING:     Ordförande: Margareta Boman  –  Kassör: Benita Rosberg  –  Ordinarie ledamöter: Margit Hammarström, Margaretha Persson, Margreth Andersson, Anita Andersson, Gunilla Wästersjö Michailidis  –   Ersättare: Inga Lundvall,  Yvonne Roy                                                                                                                                                                                        

TILL FÖLJANDE UPPDRAG BEHÖVER VI NOMINERINGAR:   Ordförande – mandattid 2 årOrdinarie ledamöter 3 ledamöter –  mandattid 2 år, Ersättare 4 ersättare  mandattid 1 år                                         

De nominerade skall vara medlemmar i SKPF Avdelning 2 och tillfrågade om uppdraget. Valberedningen behöver namn och telefonnummer till de nominerade samt uppgift om till vilket/vilka uppdrag de nominerats. Nomineringarna skickas i slutet kuvert märkt Valberedningen till: SKPF Avdelning 2 (Valberedningen), Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten

Vi accepterar nomineringar per e-post.

Nomineringar till styrelsen måste vara valberedningen tillhanda senast den 7 juni 2021.

 

Verksamhetsberättelse för 2020 – SKPF avd.2 Stockholm

Denna verksamhetsberättelse avser att i korthet beskriva avdelningens verksamhet under 2020.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING                                                                                                                                                                                                                        Ordförande Margareta Bohman                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vice ordförande Margit Hammarström                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kassör Benita Rosberg

Ordinarie styrelseledamöter                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Margreth Andersson, Anita Andersson, Margaretha Persson, Gunilla Wästersjö Michailidis

Ersättande ledamöter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Inga Lundvall, Yvonne Roy

Styrelsen har under året genomfört 14 styrelsemöten varav 4 fysiska möten och 10 digitala, samt ett stort antal AU(arbetsutskotts-)-möten och diskussionsmöten, alla digitala.

 

ÅRSMÖTET 2020                                                                                                                                                                                                                                                          Årsmötet genomfördes enligt plan den 11 mars med 96 deltagande medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Lena Augustsson som sedan på ett professionellt sätt lotsade oss genom dagordningens alla punkter. Val förrättades och en delvis ny styrelse tog plats. Ekonomin redovisades och planer för 2020 presenterades.

Mötet avslutades med en lunchmacka, kaffe och kaka. För underhållningen stod ”Allan o Mange” med musik på lek och allvar. Allt till en kostnad av ca: 21.500 kronor.

Ett konstituerande styrelsemöte möte hölls i direkt anslutning till årsmötet.

 

AKTIVITETER                                                                                                                                                                                                                                                                        Den 11 februari genomfördes en föreläsning med Fonus Familjens Jurist i Adolf Fredriks församlingshus. Där deltog ca 20 personer som efter föreläsningen bjöds på lunch och kaffe. Kostnad ca: 6.000 kr

Tre studiecirklar startades upp under februari, två cirklar i akvarellmålning och en cirkel i vardagsspanska. Cirklarna tvingades till följd av pandemin att pausa sina träffar men verksamheten kommer att återupptas så snart det finns förutsättning för deltagarna att åter träffas.

På grund av Corona pandemin och efter direktiv från såväl Folkhälsomyndigheten som från vårt Förbund, tog styrelsen den 18 mars ett första beslut att ställa in alla aktiviteter som planerats fram till sommaren. Förhoppningen var att återuppta planerad verksamhet efter sommaren.

Styrelsens ledamöter är, i likhet med medlemmarna, pensionärer och flera av ledamöterna tillhör dessutom av olika skäl särskilda riskgrupper. Att fortsatt bemanna avdelningsexpedition på vanligt sätt var inte längre möjligt. Styrelsens arbete ställdes om för att upprätthålla den vanliga medlemsservicen trots att styrelsens ledamöter nu tvingades arbeta hemifrån. Avdelningstelefonen vidarekopplades och datorer flyttades så att även e-posten kunde avläsas hemifrån och fortsatt fungera som kommunikationslänk.

Administreringen av avdelningens hemsida övertogs av styrelsen och från och med den 3 april startades en Facebooksida ”SKPF avd 2 Stockholm”, för att avdelningen på så sätt skulle ha en snabbare och mer lättillgänglig informationskanal för att nå ut till medlemmarna.

Då alla planerade aktiviteter som riktade sig till medlemmarna ställts in, uppstod behovet av att, trots rådande omständigheter, ändå kunna erbjuda något medlemmarna kunde ha glädje av. Avdelningsstyrelsen beslöt då att köpa in och dela ut 1.000 årskort till Skansen. Korten kostade 265 kronor per styck och den totala kostnaden slutade på ca: 290.000 kronor med porto, kuvert och tryck inkluderat.

Pandemin tog ny fart under sensommaren och även höstens planerade aktiviteter ställdes in.

Höstmötet 2020 kunde inte genomföras på grund av restriktionerna för sammankomster under pandemin. På Förbundets inrådan beslöts att medlemsavgift och verksamhetsplan för 2020 skulle prolongeras (förlängas) till 2021. Medlemmarna informerades i vår tidning Veteranerna nr 4 och inbjöds att inkomma med synpunkter som ska behandlas på det kommande årsmötet 2021.

 

ÖVRIGT                                                                                                                                                                                                                                                                                      I början av året stod avdelningen inför en stor utgift, då samtliga datorer var uttjänta och måste bytas. Datorer, skärmar och övriga tillbehör tillsammans med installationskostnader uppgick till en kostnad av drygt 200.000 kronor. I samband med att avdelningsexpeditionen stängdes den 18 mars inköptes även ett antal mobiltelefoner för att styrelsen skulle kunna upprätthålla medlemsservicen.

Arbetsmiljön på avdelningsexpeditionen var inte optimal och lokalerna slitna och i behov en del renovering och uppfräschning. Styrelsen gav därför AU (arbetsutskottet) i uppdrag att verkställa inköp av skrivbord, dokumentskåp och övrigt materiel för att förbättra arbetsmiljön samt att iordningställa ytterligare en arbetsplats. Avdelningsstyrelsens ledamöter är pensionärer med allt vad det kan innebära av krämpor. Med nya höj och sänkbara skrivbord kan nu samtliga arbetsplatser individanpassas och de har även utrustats med allt det som hör en arbetsplats till. Lokalen disponerades om och resultatet blev bl.a. två arbetsrum med vardera två arbetsplatser, ett gemensamt personalrum (för avd. 2 och avd. 28) och ett samtalsrum. I övrigt gjordes inköp av gardiner och draperier samt tyg för att klä om en soffa. Detta till en total kostnad av ca: 35.000 kronor och detta till följd av att styrelsen lyckats köpa in bra men begagnade kontorsmöbler. Inför inköp till högre belopp har hela styrelsen givits möjlighet att ta ställning till inköpen innan beslut fattats. Nu längtar vi efter att komma tillbaka och arbeta som vanligt men framför allt till att få välkomna medlemmar till vår ”nya” expedition!

 

SLUTORD                                                                                                                                                                                                                                                            Ett annorlunda och till stora delar förlorat år är nu till ända. Det är med sorg i hjärtat vi kan konstatera att vi gått miste om många möten och event med avdelningens medlemmar. Nu står hoppet till vaccin och en snar återgång till umgängesmöjligheter och gemensamma aktiviteter.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för många fina telefonsamtal, e-postmeddelanden och vykort som inkommit under året.

SKPF Avdelning 2

Styrelsen

Obs! Fullständig Verksamhetsberättelse 2020 med tillhörande bokslut och revisionsberättelse kommer att presenteras till årsmötet 2021.