Verksamhetsplan 2020

| 24 oktober 2019

Avdelningen har haft sitt höstmöte och fastställt sin verksamhetsplan för 2020

I verksamhetsplanen för 2020 framgår bl a följande:

Avdelningen har drygt 1300 medlemmar. Genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som främjar den fysiska, sociala och mentala hälsan ska vi stimulera till  ett fortsatt aktivt liv. Blir vi fler blir vi starkare!

Målet är att även fortsättningsvis vara Bodens ledande pensionärsförening med flest medlemmar och att erbjuda efterfrågade aktiviteter.

Vi ska dessutom vara en tydlig röst för de äldre i samhällsdebatten och bevaka de äldres rätt inom äldreomsorg och övrig samhällsservice.

Det är viktigt att sprida kunskap om SKPF och om vår avdelning till medborgarna i kommunen genom artiklar, insändare i tidningarna och genom sociala medier samt genom att delta i mässor, temadagar och andra evenemang som lyfter de för oss viktiga frågorna.

Under 2020 ska vi

  • värva 100 nya medlemmar
  • erbjuda våra medlemmar ett varierat utbud av studiecirklar, resor, träffar för socialt umgänge samt fysiska aktiviteter
  • engagera intressanta föreläsare till våra medlemsträffar
  • bedriva besöksverksamhet för att aktivera äldre
  • ha en levande hemsida och delta aktivt i sociala medier
  • genom aktivt agerande i KPR bevaka och påverka för våra medlemmar viktiga frågor inom äldreomsorgen och andra viktiga samhällsfrågor
  • öka samverka med övriga pensionärsföreningar i Boden
  • driva frågan om fler särskilda boendeplatser, korttidsplatser och trygghetsboenden