ÅRSMÖTE

| 27 april 2022

Distriktets ÅRSMÖTE 27 april 2022

Distriktets ÅRSMÖTE hölls i Degerfors Folkets hus onsdag 27 april 2022.

Ordförande Agneta Nilsson hälsade alla välkomna. Till ordförande för mötet valdes Bengt Persson från avdelningen 29 i Degerfors och till sekreterare Lisbeth Löfholm från avdelning 80, Södra Närke. Vid val av distriktets styrelse valdes ny kassör, Carola Sandberg från Karlskoga. Tidigare kassör, Kerstin Holm, avtackades med blommor.

Efter mötet genomfördes en utbildning om pensioner. Distriktets försäkringsansvarige, Christer Eriksson, tog till orda och deltagarna delades in i arbetsgrupper som hade som uppgift att svara på några frågor. Avbrott för lunch klockan 12.00. Efter lunchen fortsatte utbildningen och ledare för varje grupp fick läsa upp svaren.

 

Protokoll fört vid SKPF distrikt Örebro läns representantskaps årsmöte 2022-04-27, Folkets hus Degerfors.

 • 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 • 2 Parentation

En tyst minut hölls för att hedra medlemmar som avlidit under året.

 • 3 Kallelse utsänd i behörig tid?

Mötet ansåg att den var utsänd i rätt tid.

 • 4 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

 • 5 Upprop och fastställande av röstlängd

Antal röstberättigade var 19 st representanter från avdelningarna och 7 st från styrelsen, tillsammans 26 st.

 • 6 Val av presidium till årsmötet

Enligt valberedningens förslag valdes a/ till ordförande Bengt Persson b/ till sekreterare Lisbeth Löfholm/ till justerare och tillika rösträknare, Ann-Christine Fahlström och Britt-Marie Lindvall Mötet godkände valberedningens förslag.

 • 7 Verksamhetsberättelse 2021

2021års verksamhetsberättelse gicks igenom. Alla röstberättigade godkände verksamhetsberättelsen.

 • 8 Ekonomisk berättelse 2021

Den ekonomiska berättelsen gällde år 2021 samt 1/1-27/4 2022. Den sista på grund av kassörsbyte. Inga dokument fanns med för att visa upp,(mötesordförande men revisorerna meddelade att de gått igenom handlingarna och att de var i sin ordning. Den ekonomiska berättelsen skall tas fram och sättas in som bilaga till årsmötesprotokollet. Alla röstberättigade godkände upplägget.

 • 9 Revisorernas berättelse

Revisorerna har gått igenom den ekonomiska berättelsen. Den fick deras godkännande och de yrkade på ansvars-frihet för styrelsen.

 • 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Alla röstberättigade beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 • 11 Val till distriktet  a/ val av kassör på 2 år

Valberedningen föreslår: Carola Sandberg avd 17 nyval. Alla röstberättigade beslutade enlig valberedningens förslag

b/ val av 2 st ledamöter på 2 år

Valberedningen föreslår: Karl-Erik Karlsson avd 17  omval, Lisbeth Löfholm avd 80 omval. Alla röstberättigade beslutade enligt valberedningens förslag

c/ val av styrelsesuppleanter på 1 år

Valberedningen föreslår: Inger Führ avd 07 omval, Stina Jansson avd 29 omval, Christer Eriksson avd 80  omval, Lotta Bjernerheim avd 83 omva, Avdelning 17 utser en kandidat under året. Alla röstberättigade beslutade enligt valberedningens förslag.

d/ val av revisor på 2 år

Valberedningen föreslår: Hans Palmqvist  omval. Alla röstberättigade beslutade enligt valberedningens förslag (Kvarstår Anne-Marie Hammar på 1 år)

e/ val av revisorssuppleanter på 1 år

Valberedningen föreslår: Margaretha Atterklint avd 17 omval, Anita Landin avd 07 omval. Alla röstberättigade beslutade enligt valberedningens förslag

f/ val av försäkringsansvarig på 1 år

Valberedningen föreslår: Christer Eriksson avd 80 omval. Alla röstberättigade beslutade enligt valberedningens förslag

g/ val av 2 st ombud till ABF på 1 år

Valberedningens förslag: Lisbeth Löfholm avd 80 omval, Christer Eriksson avd 80  omval. Alla röstberättigade beslutade enligt valberedningens förslag

h/ val av ersättare till ABF på 1 år

Valberedningen föreslår: Britt-Marie Lindvall avd 80 omval, Margaretha Atterklint avd 17 omval. Alla röstberättigade beslutade enligt valberedningens förslag

i/ val av valberedning på 1 år

Styrelsen föreslår: Anne-Marie Hammar avd 83 omval  (sammankallande), Rigmor Larsson  avd 07 omval, Margaretha Atterklint avd 17 omval, Hubert Larsson avd 80 omval. Alla röstberättigade beslutade enligt valberedningens förslag.

 • 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp

 • 13 Avtackning

Kerstin Holm från avd 07 avtackades med en blomma efter att ha innehaft kassörsposten i 10 år. Presidiets ordförande och sekreterare avtackades också med blommor.

 • 14 Avslutning

Styrelseordförande Agneta Nilsson tackade alla och avslutade mötet.

Bengt Persson (mötesordförande), Lisbeth Löfholm (sekreterare), Ann-Christine Fahlström (justerare) och Britt-Marie Lindvall (justerare).