Rättvisa och jämlika pensioner

| 19 januari 2023

För att alla ska ha en pension som det går att leva på och för att arbete ska löna sig för alla, även för de med arbetarlöner, anser SKPF att följande åtgärder måste genomföras:

Att pensionsavgiften höjs från dagens 17,21 till 18,5 procent
Orsaken till att respektavståndet är för litet idag är pensionssystemets konstruktion där pensionsavgiften är för låg för att ge en allmän pension baserad på inkomstgrundad pension för anställda med en vanlig arbetarlön. Att höja pensionsavgiften, från dagens 17,21 till 18,5 procent, är en väg att gå.

Att inbetalningar till pensionen går till pensionssystemet
SKPF anser att de pengar arbetsgivarna betalar in utöver intjänandetaket på 7,5 inkomstbasbelopp ska överföras till pensionssystemet och omfördelning ska ske utifrån en jämlikhetstanke. Det handlar om cirka 20-30 miljarder årligen. Sedan pensionssystemet trädde i kraft för cirka 20 år sedan handlar det om mer än 300 miljarder. SKPF anser att dessa pengar kan vara en möjlig väg att finansiera en höjd pensionsavgift.

Att man ser över hur grundskyddet vid högre inkomstpension kan behållas
En högre pensionsavgift, innebär högre inkomstgrundad pension, vilket innebär lägre ersättningar från grundskyddet. För att det inte ska bli ett nollsummespel för lågavlönade arbetare så är det av vikt att man tittar på en framtida lösning där man får behålla grundskydd vid en högre inkomstpension.

Att en total helhetsöversyn av pensionssystemet görs
Många reformer har genomförts i dagens pensionssystem. Då de olika delarna inom pensionssystemet hänger ihop så får en förändring också följdeffekter på andra håll. SKPF kräver att man slutar att lappa och lagar och i stället gör en total helhetsöversyn av hela pensionssystemet inklusive tjänstepensionerna för att komma till rätta med bristerna och för att få ett hållbart pensionssystem.

Att arbetsmiljön förbättras så att alla orkar hela vägen
Många orkar idag inte arbeta fram till 65 år. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren måste förbättras så att alla orkar ända fram. Trots detta har åldern för uttag av den allmänna pensionen höjts samt åldern för rätt till grundskyddet. Dessa förändringar har genomförts innan andra åtgärder har vidtagits såsom förbättringar inom arbetsmiljön. Då förändringar inom arbetsmiljön är ett långsiktigt arbete så krävs andra åtgärder tills den är reformerad och alla orkar ända fram till pensionsåldern.

Att en ventil införs för de utslitna
Tills arbetsmiljön är förbättrad krävs en ventil för de anställda i tunga och krävande yrken. De ska kunna gå i pension vid en lägre ålder utan att behöva ta ut sin pension i förtid och därmed minska sin ålderspension.
Det måste bli lättare att få rätt till sjukpenning eller sjukersättning. Framför allt i slutet av arbetslivet om man har slitit ut sin kropp och inte orkar arbeta fram till pensionsåldern. Vi vill därför se en sjukförsäkring som tar hänsyn till ålder.

Att heltid införs som norm
Av kvinnor i arbetaryrken arbetar totalt 48 procent deltid. Motsvarande andel för kvinnor i tjänstemannayrken är 24 procent. Heltidsarbete ger mer pengar i plånboken under det yrkesverksamma livet, men höjer även den inkomstgrundade pensionen. Heltidsarbete som norm är därför en förutsättning för att tjäna ihop till en bra pension.

Att inkomstpensionstillägget behålls och höjs
SKPF arbetar för ett hållbart pensionssystem. Inkomstpensionstillägget är till för att ge de som arbetat ett helt liv med låg lön en högre pensionsinkomst än de som har arbetat mindre eller inte alls. Därmed ökar respektavståndet. Inkomstpensionstillägget är dock ett bidrag och kringgår grundprincipen i pensionssystemet, dvs livsinkomstprincipen. Inslag av bidrag i systemet bidrar till oförutsägbara och otrygga pensioner för de som får del av dessa. Bidrag kan sänkas eller tas bort från en dag till en annan och därmed inskränks individens ekonomiska frihet. Det är inte ett hållbart pensionssystem.

Men fram tills att en total helhetsöversyn har gjorts av pensionssystemet och problemen har åtgärdats så ser vi att inkomstpensionstillägget är kvar och till och med bör höjas. SKPF menar att de medel som idag betalas in till pensionssystemet utöver intjänandetaket på 7,5 inkomstbasbelopp ska överföras till pensionssystemet. Det handlar om cirka 20-30 miljarder årligen. En sådan förstärkning av pensionssystemet ger verkligt utrymme för viktiga reformer av inkomstpensionstillägget.

Att samma beskattning införs för alla inkomster oavsett ålder
Skatten ska vara densamma för pension och lön och oavsett ålder. Idag får man ta del av det förhöjda grundavdraget först det år man fyller 66 år och det är en åldersgräns som nu planeras att höjas i takt med höjd pensionsålder/riktålder.

Att åldersgränserna höjs i trygghetssystemen
Åldersgränserna i trygghetssystemen såsom sjukförsäkring och a-kassa måste följa en höjd pensionsålder/riktålder.

Läs mer i vår Pensionsplattform