Vård och omsorg med individen i centrum

| 19 januari 2023

Dagens hemtjänst och sjukvård fungerar väldigt olika beroende på var man bor. Många får inte den hjälp eller vård som de behöver och möjligheten att leva ett bra liv begränsas.

Underbemanning och platsbrist skapar otrygghet för enskilda och en bristande tillit till att samhället förmår ta hand om den som blivit äldre och sjuk.

Alla människor oavsett ålder har, om de får rätt förutsättningar, kapacitet och förmåga att vara delaktiga i sin vård och omsorg. Det är alltid individens behov som ska ligga till grund för vilken vård och omsorg man får när man blir äldre.

För närvarande styrs vård och omsorg av HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och SoL (Socialtjänstlagen). Det uppstår ofta problem med gränsdragningen mellan dessa lagar då det inte alltid är tydligt vem som är ansvarig vid vissa sjukdomstillstånd.

SKPF Pensionärerna arbetar för:
En enhetlig lagstiftning som omfattar både vård och omsorg.
Att alla äldre som har behov av det får en fast vårdkontakt på vård- eller hälsocentral.
Att personalens kompetens och kontinuitet i vården säkras oavsett arbetsgivare.
Att de äldres säkerhet och behov alltid sätts i första rummet och att bemanningen svarar mot dessa behov.
Att de äldre ges möjlighet att aktivt påverka innehållet i sin vård och omsorg.
Att  individens behov står i centrum vid införandet av välfärdsteknologi.
Mer resurser till vården för en bättre rehabilitering.

Här kan du läsa mer i vårt handlingsprogram.