Årsmöte med information om teknik och fastighetsförvaltning

| 14 mars 2023

Ett 60-tal medlemmar infann sig i Aulan på Regionhuset när kommunalpensionärerna SKPF avd. 45, hade kallat till årsmöte den 14 mars.

Ett 60-tal medlemmar infann sig i Aulan på Regionhuset när kommunalpensionärerna SKPF avd. 45, hade kallat till årsmöte den 14 mars. Morgonfika avnjöts under glatt samspråk medan anmälningslistan avprickades.
Ordförande Barbro Kjellberg hälsade alla varmt välkomna, informerade om tågordningen på mötet och att först av allt skulle Ange Turell spela på sin gitarr och sjunga för de församlade. Ange började med Fred Åkerströms kärleksvisa Jag ger dig min morgon och fortsatte med fler lyriska sånger av bland annat Cornelis Vreeswijk och Olle Adolfsson. Uppträdandet var mycket uppskattat och Ange applåderades varmt.

Därefter öppnades själva årsmötet och som första punkt stor Parentation över medlemma som avlidit under året. Annette Sandgren läste Bo Zetterlinds dikt Döden tänkte jag mig så, varefter alla stod upp för en tyst minut i respekt för de avlidna. Vid valet av mötespresidium utsågs tekniska nämndens ordförande Christina Bernhardsson till mötesordförande, Gunny Blomgren till mötessekreterare samt Yvonne Filipsson och Catrin Sjögren som justerare tillika rösträknare.
Verksamhetsberättelsen visade på en mångskiftande verksamhet och kassör Sten Biström gav några upplysande kommentarer till den ekonomiska berättelsen. Revisor Åke Sundling gav berömmande ord om skötseln av föreningens ekonomi, och efter denna deklaration beslutade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Valberedningens talesperson Nils-Erik Sjögren presenterade sedan förslaget till val av styrelse och förtroendevalda. Föreningens ordförande Barbro Kjellgren kvarstår till 2024 och kassör Sten Biström omvaldes till 2025. Övriga val genomfördes smidigt med tre nyval och för övrigt omval.

Efter årsmötet övergick Christina Bernhardsson till sin egenskap av ordförande i tekniska nämnden. Med hjälp av ett PowerPoint-program informerade hon om Teknik och fastighetsförvaltningen i Umeå kommun. Man planerar exempelvis för stadens tillväxt och för förebyggande verksamhet. Kompetensförsörjning är en viktig fråga då man har stort behov medarbetare. I ansvarsområdet ingår även bland annat Gator och parker, Måltidsservice och Städ- och verksamhetsservice. Det var en intresseväckande information som applåderades livligt.
Årsmötet avslutades slutligen med en gemensam lunch i regionhusets restaurang där man kunde fortsätta samvaron i godan ro.