Verksamhetsplan 2020

| 24 oktober 2019

Distriktets höstmöte har 23 oktober fastställt verksamhetsplanen för 2020

I planen framgår att vi är ca 9500 medlemmar i distriktets 12 avdelningar. Ambitionen är att bilda en avdelning/klubb i varje kommun i regionen, men också att öka medlemsantalet. I vårt arbete  med att värva nya medlemmar ska vi tydliggöra att vårt förbund är öppet för alla pensionärer.

Inomregionala träffar

De “sommarträffar”, som tidigare under en följd av år anordnats i distriktet har, säkerligen med anledning av länets storlek, bara en liten andel av medlemmarna haft möjlighet att delta i. 2019 har distriktet därför gett stöd till inomregional träff vilket fallit väl ut. Därför kommer inomregional träff att anordnas även 2020.

Utbildningar

Distriktets förtroendevalda ska delta i de utbildningar/konferenser som Distriktet eller Förbundet anordnar, om inte särskilda hinder föreligger. Det är viktigt att avdelningarna har förtroendevalda inom de olika områdena och att de även deltar i utbildningar som distriktet anordnar.

Under 2020 planeras följande utbildningar på central- och distriktsnivå: (central utbildningsplan för hösten 2020 beslutas efter kongressen)

31.3 – 1.4 sekreterarutbildning på Cinderella, Viking Line

13.5          mötesteknik i Umeå för Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen

Distriktet avser att genomföra ytterligare en utbildning för ledamöter i KPR/LPR under 2020, förutsatt att behov finns. Utbildning i den nya hemsidan kan behövas eftersom flera avdelningar har magert innehåll i sina hemsidor. Distriktet kan, om behov uppstår, prioritera och anordna även andra utbildningar/konferenser under året.

För avdelningsnivå finns utmärkta studiematerial framtagna som lämpar sig bra för lokala utbildningar/studiecirklar. Ex: Våldet går inte i pension, Bättre måltider för äldre, Bättre tanka efter före, m.fl.

Det digitala utanförskapet är stort – det försvårar vardagen för en betydande del av äldre och är ytterst en demokratifråga. Området har stora utbildningsbehov.

Trafik och säkerhet

Distriktet ska, tillsammans med avdelningarna i regionen genomföra en “Fallfri dag”, detta för att uppmärksamma fallolyckorna som är den största orsaken till dödsfall i landet. Ca 1000 personer dör årligen och merparten är över 65 år. Trafiksäkerhet för äldre liksom Bedrägerier mot äldre och IT-säkerhet är viktiga områden att arbeta med. Här kommer vi att söka samarbete med andra pensionärsföreningar.

Återrapportering från kurser och konferenser på central nivå

Den som blivit utsedd att representera distriktet i centrala kursen och konferenser skall återrapportera till distriktsstyrelsen som ett led i kunskapsöverföringen.

Möten 2020

Distriktsstyrelse 26.2

Årsmöte och konstituerande styrelsemöte 18.3

Styrelsemöte + kongressombud 28.5

Distriktsstyrelse 22-23.9

Höstmöte 21.10