Kommunala Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2024-03-20 1 (12) Datum 2024-03-20

| 14 maj 2024

Delar från protokollet från mötet som bör finnas på kommunen att läsa i sin helhet om någon har intresse. Carina Pettersson och Vivan Strömkvist närvarande från SKPF 113

Nämnd/styrelse
Kommunala Pensionärsrådet
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2024-03-20
5 (12)
§ 11
Informationer
Beslut
Pensionärsrådet tackar för informationerna och lägger dem till handlingarna.
Informationer
Nya riktlinjer för biståndsbedömning KS/95/2024
Annika Modén, verksamhetschef IFO, informerar om att kommunstyrelsen har beslutat
att uppdatera riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen. Biståndsinsatserna ska i högre
grad vara stödjande och tränande alternativt kompenserade där så behövs. Intentionen
med utformningen av biståndsinsatserna är också att i högre grad möta den nya
socialtjänstlagen genom att ha ett mer förebyggande perspektiv.
Riktlinjerna har förtydligats i insatserna fysisk aktivitet, tvätt och klädvård, inköp och
ärenden, övrig service, tillsyn, korttidsvistelse, växelboende och rastning eller skötsel av
husdjur.
Rådet ges möjlighet att ställa frågor. Utökad information ges kring strykning av kläder,
inköp av matvaror och rastning av hundar. Diskussion kring vilka andra lösningar som
kan finnas tillgängliga när inte bistånd för detta beviljas.
Rådet reagerar över att bistånd inte ges för sopsortering och ställer följdfrågor kring
nattkameror.
Rådet påpekar att detta är en fråga som borde ha samverkats med dem innan beslut i
kommunstyrelsen tagits.
Utveckling demensarbete KS/119/2024
Marie Ohlsson, verksamhetsutvecklare, informerar om det utvecklingsarbete som har
pågått och som fortfarande pågår av kommunens demensarbete.
En arbetsgrupp har, i ett nära samarbete med Demensföreningen, arbetat med frågan
under en längre tid. I arbetsgruppen har man gemensamt kartlagt kommunens och
regionens demensvård och jämfört detta med de nationella riktlinjer som finns. Möten har
hållits vid flertalet tillfällen och man ser ett behov av kompetensutveckling av personalen,
att man använder de hjälpmedel som finns i kvalitetsarbetet, som BPSD och Senior Alert,
samt att man verkligen ser anhöriga som en resurs.
Det framkom också att nuvarande demensavdelningar är för stora, upp till 16 boenden
trots att riktlinjerna förordar högst 10 platser. Förvaltningen har därför lagt ett förslag till
politiken om följande justering av platser inom särskilt boende:

Enhet Nuläge Förslag
Skärvstagården 2B 15 12
Skärvstagården 2C 14 12
Skärvstagården 2D 15 12
Skärvstagården 2E 16 12
Solgården 36 A Solhöjden 7 (inriktning somatisk) 7 (inriktning demens)
Graningebyn lilla enheten 4 (inriktning somatisk) 4 (inriktning demens)
Förvaltningens förslag har behandlats i Utskottet för vård och omsorg och ska upp för
beslut i kommunstyrelsen i början av april.
Rådet ges möjlighet att ställa frågor. Inga frågor kommer upp.
Framtida behov av platser på särskilt boende KA/96/2024
Marie Ohlsson, verksamhetsutvecklare, informerar om den prognos förvaltningen delgett
politiken angående behov av platser på särskilt boende de närmsta fem åren.
Prognos görs enligt beslutad modell och inom fastslagna tidsspann.
Prognosen visar ett ökat behov av antalet platser på särskilt boende de kommande 10 åren
men man väljer idag att föreslå att kommunen ”har is i magen” och behåller nuvarande
antal platser för att i stället göra en ny prognos inom tre år. Under dessa tre år tror man att
nuvarande antal platser räcker om verksamheten förbättrar och förnyar sitt arbetssätt samt
jobbar mer förebyggande enligt den nya socialtjänstlag

Rådet har begärt att få veta varför kommunen inte använder sig av Hemtjänstindex.
Marie berättar att äldreomsorgen redan jobbar med att mata in mätvärden i flera olika
system, till exempel Öppna jämförelser, Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och
Kolada. Idag har man därför inte resurser till att använda sig av ytterligare ett system.
Man anser att man har den statistik som behövs för att utvärdera verksamheten och sätta
in åtgärder på förbättringsområden.