Agenda 2030 och SKPF:s arbete

Samhällsinformation | 8 februari 2023

Just nu deltar vi som enda pensionärsförbund i Forum Jämställdhet i Malmö, som arrangeras av Sveriges kvinnoorganisationer. Jämställdhet, som är mål nummer fem, ingår också i det som kallas för Agenda 2030. Det var den 25 september 2015 som FN:s medlemsländer antog Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och målet är att till 2030 ha: Avskaffat extrem fattigdom. Minskat ojämlikheter och orättvisor i världen. Främja fred och rättvisa. Lösa klimatkrisen.

Här kan du läsa mer om bakgrunden om Agenda 2030 och SKPF:s arbete

Ett hållbart samhälle – ekonomiskt, ekologiskt och socialt
Agenda 2030, de 17 globala målen om hållbar utveckling, beslutades i Förenta Nationerna (FN) den 25 september 2015. Med dessa som utgångspunkt jobbar nu det svenska samhället  – regeringen, kommuner, regioner, civilsamhälle och företag – för att förverkliga målen. Så görs i land efter land och det blir en stark kraft som ska ge jordens befolkning ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara samhällen. År 2030 ska målen ha uppnåtts.

Ta med äldres rättigheter i Agenda 2030-arbetet
I beslutet om hållbarhetsmålen tog FN in principen ”Leave no one behind”. I den deklaration som finns till agendan lyfts äldre fram som en viktig målgrupp. ”Ingen ska lämnas utanför” måste med andra ord också handla om oss.
I Sverige utgör äldre cirka 20 procent av befolkningen. Och i framtiden kommer det att ställas ännu högre krav på att samhällen planeras och utformas för en allt större andel äldre. Ska FN:s mål kunna nås så måste därför äldre, och våra levnadsvillkor, få styra politiken för hållbarhet. Äldres rättigheter och levnadsvillkor måste finnas med på alla områden. Saknas detta så kommer aldrig arbetet med hållbarhet att lyckas.

Agenda 2030 och pensionerna

Jämlika och hållbara pensioner för alla. Det är ett krav från SKPF Pensionärerna som berör flera mål: Ingen fattigdom (mål 1), Jämställdhet (mål 5) och Minska ojämlikhet (mål 10). Alla ska ha och få samma möjligheter att få en pension som det går att leva på och inte bara överleva. Ska det bli verklighet behöver pensionssystemet göras om och göras långsiktigt hållbart. Pensionsavgiften måste höjas och alla inbetalningar som görs till pensionssystemet måste gå till pensioner.
Pensionen bestäms under det yrkesliv man har fram till sin pension. Därför handlar pensionerna i högsta grad om hur vi lever upp till mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. I detta talas om att uppnå anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män och om att främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare.
Idag är det många som inte orkar ända fram. Det gäller inte minst många kvinnor som jobbat hårt och länge inom vård och omsorg. Arbetslivet måste göras om. Arbetsmiljön måste bli bättre, precis som anställningsvillkor, med rätten till heltid som en viktig åtgärd.

Agenda 2030 och äldreomsorgen
Agendans mål 10 handlar om att minska ojämlikheten, både inom och mellan länder. I delmål 10.2 talas om att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Det måste också handla om den som är äldre och inte minst om den som är äldre och har behov av vård och omsorg. Äldres behov måste vara det viktiga! Äldre måste få påverka innehållet i vården och omsorgen. Omsorgen måste få resurser så att tillräckligt med personal kan anställas. Personalens kompetens ska utvecklas och säkerställas.

Agenda 2030 och demokratin
Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.” Det slås fast i mål 16 om fredliga och inkluderande samhället. Ett av delmålen, 16.7, lyfter fram vikten av att ”Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer”.
Det här måste också handla om äldres inflytande och om vår representation i beslutande församlingar. För oss är det viktigt att detta också berör pensionärsråden. Det måste vara en plattform till verkligt inflytande för äldre i viktiga samhällsfrågor, genom våra organisationer. Inflytandet kan inte begränsas till vissa kommuner eller vissa regioner. SKPF Pensionärerna vill därför att det blir obligatoriskt att ha pensionärsråd i kommuner och regioner.