Fortsatt stort pensionsgap mellan kvinnor och män

Pension | 6 februari 2023

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är nu 22 procent räknat på den allmänna pensionen som grundas på inkomsten. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som även innehåller förslag på åtgärder. SKPF välkomnar rapporten och uppmanar politikerna att agera.

Gapet mellan kvinnors och mäns genomsnittliga pensioner är fortsatt stort. Och så kommer verkligheten att se ut under lång tid framöver, enligt Pensionsmyndigheten. Grundskyddet i pensionssystemet, bland annat garantipensionen, hjälper till att utjämna skillnaderna mellan könen. Med det inräknat minskar gapet till 17 procent.

En grundorsak till de ojämställda pensionerna är att arbetslivet och privatlivet fortfarande inte är jämställt eller jämlikt. Det beror på pensionssystemets grundprincip att pensionen grundas på livsinkomsten.

– Ett ojämställt arbetsliv ger ojämställda pensioner. Det var politikerna medvetna om när dagens pensionssystem sjösattes. Tanken var att gapet skulle minska i takt med att kvinnor skulle arbeta alltmer, men det har visat sig att det tar mycket lång tid, säger Liza di Paolo-Sandberg, SKPF:s förbundsordförande.

Tuff arbetsmiljö = pensionsfälla för kvinnor
SKPF Pensionärerna anser att betydligt mer måste göras för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv för alla, inte minst i kvinnodominerade välfärdsyrken.

– Regeringen behöver ta ett större ansvar för att driva på utvecklingen för en mer jämställd och jämlik arbetsmarknad. Tuff arbetsmiljö och dåliga villkor i vård och omsorg blir en pensionsfälla för många kvinnor. Genom att åtgärda det skulle pensionsgapet minska betydligt, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Pensionsmyndigheten fokuserar i sin rapport på åtgärder som kan vidtas i pensionssystemet. Ett förslag i rapporten är att införa efterlevandeskydd för inkomstpension och att göra det möjligt för par att dela sin inkomstpensionsrätt lika. Dessa åtgärder skulle dock vara frivilliga och enbart gälla kvinnor som lever tillsammans med en man.

Översyn av hela pensionssystemet krävs
– Vi välkomnar att Pensionsmyndigheten har fokus på hur pensionerna kan bli mer jämställda och jämlika. Rapporten visar att det finns ett stort behov av en total sammantagen helhetsöversyn av pensionssystemet, säger Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärerna ser gärna att Pensionsmyndighetens förslag om att utöka de pensionsgrundande beloppen för barnår ingår i en sådan översyn. Förbundet betonar även vikten av att ta hänsyn till att den allmänna pensionen är individuell och ska ge ekonomisk trygghet efter yrkeslivet för varje enskild individ.

– Ingen ska behöva vara beroende av någon annan för att överleva som äldre, säger Liza di Paolo-Sandberg.