Ökad brist på platser i särskilt boende

Äldrepolitik | 17 maj 2023

Bristen på särskilda boenden för äldre tilltar igen – mer än var tredje kommun har nu för få platser. Det framgår av Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät för 2023. SKPF Pensionärerna kräver att alla kommuner säkerställer att äldre kan få den omsorg de behöver.

I årets bostadsmarknadsenkät är det totalt 109 av landets 290 kommuner som uppger att de har ett underskott på platser i särskilt boende. Det är 26 fler än under förra året. Den ökade bristen kommer efter två år av pandemi när utbudet av platser var större än tidigare. Då var det betydligt färre än tidigare som flyttade till särskilda boenden, bland annat på grund av rädsla för smitta. Men nu har trenden alltså vänt tillbaka. Något som Socialstyrelsen uppmanat till beredskap för.

– Kommunerna måste se till att det finns tillräckligt med bostäder för alla äldre som behöver vård och omsorg på ett särskilt boende. Det ökade behovet vi ser nu kan inte komma som en överraskning för någon, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande på SKPF Pensionärerna.

Det är nu omkring var tionde person från 80 år och uppåt som bor på särskilt boende, enligt Socialstyrelsen. I takt med att vi kommer att bli allt fler 80-plussare i befolkningen väntas också behovet av boenden att öka. Men utvecklingen nationellt de senaste åren har varit att antalet platser minskat. Samtidigt har den genomsnittliga väntetiden till särskilt boende ökat från 44 till 53 dagar åren 2008–2022, enligt statistik från kommundatabasen Kolada. Skillnaderna över landet är dock mycket stora.

– I vissa kommuner behöver man bara vänta i några få veckor, medan flera andra kommuner har en väntetid på över 100 dagar. Det är inte acceptabelt, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Boverkets enkät visar att underskottet på särskilda boendeformer för äldre är störst i Storgöteborgs kommuner. Där uppger 54 procent av kommunerna att de inte har tillräckligt med bostäder. Högskoleorterna och Storstockholm lyfts däremot som exempel på områden där flest kommuner uppger att de har balans på särskilda boendeformer för äldre.

– Tillräckligt med platser i särskilt boende är grundläggande för sköra äldres trygghet. Kommunerna måste också ta hänsyn till individens egna behov och önskemål, bland annat om man vill fortsätta att bo tillsammans med sin partner. Vi har tyvärr exempel på medlemmar som inte kan få ett gemensamt boende, säger Liza di Paolo-Sandberg.