På önskelistan: bostäder till rimligt pris

Äldrepolitik | 16 december 2019

I dag råder samtidigt brist och överskott på bostadsmarknaden. Felmatchningen har skapat dagens märkliga situation där äldre har svårt att finna rimligt boende. SKPF Pensionärerna kräver fler bostäder till rimligt pris.

Det råder i dag en felmatchning mellan behov och utbud på bostadsmarknaden. Det har resulterat i att dyra bostäder står tomma, medan det fortsatt är stor brist på bostäder till lägre priser.
Bostadsbyggandet har under ett par år varit starkt inriktat på volymer. Nu ökar medvetenheten om att det behövs bostäder för olika målgrupper, även för de som har lägre och normala inkomster.

En analys från konsultföretaget WSP visar att 74 procent av hushållen inte har råd med dagens nyproduktion. Många pekar på bostadsklyftan men få presenterar konkreta lösningar som skulle ge oss fler bostäder till lägre priser.

Vi har inte tid att vänta
Sverige har en stor bostadsutmaning och den kan verka övermäktig, men vi måste fokusera på möjligheterna i stället för på problemen. Vi har inte tid att vänta på större politiska reformer, som vi heller inte vet om de kommer att ge tillräckliga effekter eller om de ens blir av.

Här är tre åtgärder för kommunerna som kan minska bostadsklyftan här och nu:

1: Sätt rätt mål för bostadsbyggandet:
Kommunerna måste sätta tydliga mål för byggande av bostäder till lägre pris. En majoritet av kommunerna har riktlinjer för sin bostadsförsörjning, till exempel volymmål för hur många bostäder som ska byggas eller fördelning mellan olika upplåtelseformer. Dessa mål har en starkt styrande effekt på både kommunens planeringsprocess och på bostadsbyggarnas bostadsprojekt.
Nu måste människors möjlighet att ha råd att bo väga tyngre.

2: Prioritera bostäder till lägre boendekostnad i planeringsprocessen:
För att kunna minska bostadsklyftan behöver kommunerna prioritera bostäder med lägre boendekostnad. Tydligare mål och direktiv i planprocessen kan skapa en balans mellan olika intressen i kommunen och bidra till att kommunernas bostadsförsörjningsansvar uppfylls. Uppsala är ett exempel på en kommun som har tagit beslut om att utveckla sådana prioriteringskriterier.

3: Våga prova nya kriterier för markanvisning:
I ett antal finska städer används en annorlunda modell för att få fram bostäder till lägre priser. Kommunerna låter bostadsbyggarna tävla om vem som kan skapa lägst boendekostnad. Den som kan bygga till lägst boendekostnad tilldelas markanvisning. Genom att använda boendekostnaden som kriterium i markanvisningstävlingar skulle även svenska kommuner kunna styra utvecklingen så att det byggs för människor med vanliga plånböcker.

Det går att bygga billigare
En god nyhet är att det redan i dag går att bygga bostäder till lägre priser. En dålig nyhet är att krisinsikten inte är tillräckligt stor överlag för att överbrygga de hinder som finns och skapa det samarbete och den dialog som nu behövs. Bostadsmarknadens olika aktörer behöver få upp dessa frågor på bordet och hitta gemensamma vägar framåt.

Det behövs en bättre dialog om avvägningar mellan olika typer av krav, mål och intressen, vad dessa får för konsekvenser för den lokala bostadsmarknaden och hur de påverkar möjligheterna att skapa bostäder för människor med vanliga inkomster.

Den enskilda bostadskonsumentens betalningsförmåga har spelat en alldeles för liten roll i besluten kring vad som byggs. Vi får hoppas att byggaktörerna – företag och kommuner gemensamt kan utveckla samverkansprocesser som underlättar vägen mot lägre boendekostnader och förhoppningsvis ett jämnare bostadsbyggande över tiden.

Text SKPF Pensionärernas bostadspolitiska kommitté