SKPF säger nej till ålderism!

Äldrepolitik | 17 mars 2023

Idag 17 mars har Regeringskansliet bjudit in en rad organisationer till ett sakråd om att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder med mera. Men ingen representant för oss äldre är inbjuden! Det har vi uppmärksammat i ett brev till de inbjudna organisationerna, som vi hoppas kommer lyfta problemen som finns med åldersdiskriminering å våra vägnar.

Åldersdiskriminering är tyvärr en väl utbredd diskriminering. I samhällsdebatten uppmärksammas ibland äldre på arbetsmarknaden och svårigheterna med att få ja till ett jobb när man närmar sig pensionsåldern. Men det finns områden som inte är lika uppmärksammade.

* Idag nekas äldre kvinnor över 74 år avgiftsfri screening för bröstcancer. Detta trots att fler äldre kvinnor än yngre drabbas av sjukdomen. Åldersgränsen är diskriminerande.

* Diskrimineringsombudsmannen har i tillsynsärenden uppmärksammat att en inkomst av pension ibland gör att äldre nekas hyra en bostad. 

* Äldre är kraftigt underrepresenterade i riksdagen. Mer än en fjärdedel av väljarna har fyllt 65 år, men endast ett fåtal procent av riksdagsledamöterna. Det gör att samhället går miste om äldres kompetens i beslutsfattandet och en stor grupp i befolkningen saknar företrädare.

Det här är bara några exempel på områden där äldre idag drabbas av en oacceptabel ålderism.
”Vi menar att regeringen måste ge ett särskilt uppdrag till DO att arbeta mot utestängning och diskriminering av äldre och ta krafttag mot ålderismen!” säger Liza di Paolo-Sandberg, SKPFs förbundsordförande.

Här kan du läsa vår skrift ”Vi säger nej till ålderism!”.