Socialstyrelsens åldersdiskriminering drabbar äldre kvinnors hälsa

Äldrepolitik | 21 november 2022

Öppet brev till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell

I dag kallas inte kvinnor över 74 år till mammografi. Detta trots att var femte kvinna som
diagnostiseras med bröstcancer är 75 år eller äldre. Dödligheten i bröstcancer bland äldre
kvinnor är dessutom flera gånger högre än bland yngre, enligt Socialstyrelsens egna siffror.
Mammografi kan rädda och förlänga fler liv. När reglerna för bröstcancerscreening kom till
var kvinnors medellivslängd lägre. Nuvarande medellivslängd är 84 år, vilket innebär att
kvinnor lämnas utan screening under många år. Den här åldersdiskrimineringen av äldre
kvinnor måste upphöra. Socialstyrelsens åldersgräns måste tas bort så att kvinnor blir
kallade till den avgiftsfria mammografin även efter 74 års ålder.

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen bland kvinnor. Under 2020 upptäcktes nya
fall hos cirka 7 500 kvinnor i Sverige och antalet som avled i sjukdomen var nästan 1 400.
Mammografin är en mycket viktig och effektiv förebyggande åtgärd för att upptäcka
bröstcancer, så tidigt som möjligt. Vid screeningen upptäcks upp till 70 procent av alla
bröstcancerfall. Screeningen leder till minskad dödlighet med över 25 procent för de som
deltar regelbundet.

För oss är skälen starka för att erbjuda fler äldre kvinnor mammografi. Vissa regioner har nu
också valt att gå emot Socialstyrelsens rekommendation. Det är positivt för de kvinnor som
berörs, men skapar samtidigt orimliga skillnader över landet. Därför välkomnar vi
Socialstyrelsens pågående översyn av den nationella rekommendationen från 2014.

Ett av myndighetens främsta argument hittills har varit att det inte finns stöd i forskningen
för att fördelarna med screening av de över 74 år överväger nackdelarna. Men problemet är
att det inte finns någon forskning alls. Det har ännu inte gjorts tillräckliga studier av
screeningprogram för kvinnor över 74 år och därmed saknas analys av hälsovinster och
risker. För oss är det i sig ett uttryck för åldersdiskriminering.

Det finns dock lovande studier på närliggande åldersgrupper. År 2020 presenterades en
studie från Umeå Universitet om att mammografi leder till markant lägre dödlighet i
bröstcancer för kvinnor som undersökts i åldern 70–74 år. Vi menar att studien öppnar för att
den tidigare hållningen från Socialstyrelsen bör revideras.

SKPF Pensionärerna anser att det är dags att Socialstyrelsen och Nationella screeningrådet
sätter stopp för diskrimineringen av äldre kvinnor genom att inkludera dem i
mammografiprogrammet. SKPF:s förslag är att regionerna tillsammans med forskare inför
avgiftsfri screening även för gruppen över 74 år, för att samtidigt följa upp och analysera
effekterna av det. En sådan reform skulle öka jämlikheten i vården och på samma gång ge
värdefull forskning inför framtiden.

Liza di Paolo-Sandberg
Förbundsordförande
SKPF Pensionärerna