68 motioner på tre dagar

Äldrepolitik| SKPF internt | 23 september 2021

Ingen kongress utan motioner. Under SKPF Pensionärernas 23:e kongress behandlades 68 motioner i vitt skilda ämnen. I samtliga fall utom ett röstade kongressen i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Hela 11 motioner rörde tandvård och tandhälsa, vilket gjorde ämnet till det mest representerade i motionslistan. Motionärerna ville bland annat tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet, att skillnaden i patientavgift mellan tandläkare och vanlig läkare ska upphöra, och att alla över 70 år ska erhålla det ”gröna kortet”.

FS delade motionärernas uppfattning att tandvård är alldeles för dyrt, men ville inte binda upp sig kring någon särskild av de metoder som motionerna förespråkade.

”Om även tandvården och tandhälsan skulle in under högkostnadsskyddet kommer det med största sannolikhet att bli en flora av olika villkor och beloppsgränser beroende på vilken region man tillhör”, resonerade FS och uppmanade kongressen att besluta att besvara motionerna, samt att ”arbeta för att kostnaderna för tandvård och tandhälsa för den enskilde pensionären ska minska så att ingen behöver avstå tandvård eller tandhälsa av ekonomiska skäl”.

Ett annat populärt ämne i motionsfloran var pensionerna (fem motioner), där den gemensamma uppfattningen var att vi behöver ett pensionssystem som alla förstår och som går att leva på.

-Det får vara slut med att lappa och laga, den här frågan släpper vi inte och den fortsätter vi att jobba med, sa förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

En av de motioner på pensionsområdet som förbundet klubbade igenom rörde att förbundet ska verka för att pensionsavgiften åter kommer upp till 18,5 procent, en annan rörde att förbundet ska arbeta för att sänka skatten på pensioner.

Ett slag för kontanterna
Kontanthantering var ett annat område som genererade flera motioner. Här höll FS förbehållslöst med om kraven i samtliga motioner.

-Vi kan inte vara mer överens med motionärerna i den här frågan. Vi är i Europa det land som drivit den här utvecklingen längst. Vi måste ha kontanter och vi måste kunna använda dem, sa Lars-Inge Larsson från förbundsstyrelsen.

Mothugg från kongressen
Det var bara i en motion som kongressen valde att gå emot förbundsstyrelsens förslag. Motionen rörde våld i nära relationer och anmälningsskyldighet vid misshandel. Motionen innehöll två att-satser:

Att personal som ser att det förekommer misshandel ska vara skyldiga att anmäla det

Att förbundet har en nollvision när det gäller våld i nära relationer, det är lika viktigt som nollvision i trafiken vad gäller trafikolyckor

I FS beredning av motionen föreslogs kongressen avslå den första att-satsen och bifalla den andra.

-Det är en svår fråga, och den ligger varmt om hjärtat, sa Eleonor Wikman från FS, som menade att en anmälningsskyldighet kan sätta hemtjänstpersonalen i en svår sits om de ser tecken på vad som skulle kunna vara en misshandelsskada, men som lika gärna kan vara resultatet av en fallolycka.

-”Personalen saknar i hög grad utbildning att kunna göra den typen av bedömningar, och förtroendet för hemtjänsten riskerar att rubbas om det förekommer felaktiga anmälningar om misshandel”, resonerade FS.

Då det blev uppenbart att kongressen var tudelad i frågan begärdes votering, varpå en majoritet ställde sig bakom ett bifall av den första att-satsen. I den andra att-satsen gick kongressen på FS linje (bifall).

Inte aktuellt med namnbyte
Den livligaste debatten uppstod kring de fyra motioner som förespråkade ett namnbyte på förbundet. Tre av motionerna motiverade ett namnbyte utifrån att förbundet numera är öppet för alla och att det då är missvisande med ett namn som är kopplat till en specifik facklig organisation. Detta, menade motionärerna, försvårar när man försöker rekrytera nya medlemmar.

Den fjärde motionen hade en annan vinkel på namnfrågan. Gunn Bredstedt, Linköping, menade att det snarare är ordet ”pensionärerna” som gör det svårt att rekrytera:

-Alla vi som är ute och värvar vet att många säger ”å nej, jag är väl inte så gammal att jag vill gå med i ett pensionärsförbund”.

Samtliga motioner i ämnet avslogs av kongressen.

Text Rikard Johansson Foto Ullacarin Tiderman