”Nu måste de äldres rätt till vård- och omsorg prioriteras!”

Äldrepolitik| Pensionärsråd| Samhällsinformation| SKPF internt | 25 november 2020

Medan Sveriges dödssiffror i covid-19 återigen har börjat stiga, och fortsatt ligger rejält högre än i våra grannländer, kommer förödande kritik mot regionernas hantering av äldreboendena under pandemin. Denna gång kommer kritiken från IVO, som konstaterar att ”lägstanivån” i förmågan att ta medicinskt ansvar varit för låg i landets samtliga regioner.

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) levererar i en ny rapport mycket skarp kritik mot landets regioner över hanteringen av corona-smittan på äldreboendena. Ungefär en av fem boende med covid-19-symptom fick aldrig någon individuell läkarbedömning. 40 procent av dessa fick inte heller någon bedömning av sjuksköterska, konstaterar IVO.

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Regionerna är de som har helhetsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO i ett pressmeddelande.

I myndighetens granskning av Region Sörmland skriver IVO att det under ett skede i pandemin gick ut instruktioner om att ”beslut om palliativ vård skulle tas för alla patienter med symtom, även om patienten inte hade konstaterad smitta”.
Detta förnekas av Region Sörmland, som hänvisar till att det är bristande journalföring som ger en missvisande bild. Men IVOs rapport bygger inte bara på granskning av journaler, utan även djupintervjuer med personal, läkare och sjuksköterskor.
IVO skriver exempelvis att ”vid någon sjuksköterskeintervju framkom uppgifter om att beslut om palliativ vård togs för alla på boendet oavsett bakomliggande sjukdom i det inledande skedet av pandemin”.

– Det som händer är upprörande och helt oacceptabelt! säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna, och fortsätter:
– Samtidigt är det en upprepning av kritik och påvisande av brister som vi hört och sett många gånger. Den här gången måste svaren från vårdens och omsorgens ansvariga verkligen leda till förändringar. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun och mellan vården olika aktörer. De äldres rätt till en god omsorg måste helt enkelt prioriteras nu!

IVO arbetar nu med att fatta tillsynsbeslut inom ramen för granskningen. Besluten väntas fattas under december.

– Staten, regioner och kommuner måste nu samarbeta för att återupprätta kvaliteten i vården och omsorgen, säger Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärerna har inlett en granskning av samtliga regioners agerande under corona-krisen. Förbundet engagerar nu sina lokalavdelningar och representanter i pensionärsråden för att sätta press på politiker och ansvariga i regioner och kommuner att agera omedelbart för att avvärja bristerna.

Ur IVO:s beslut i korthet:
* Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
* Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
* Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk  under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
* Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

Text Rikard Johansson Foto Istockphoto